g
 

Affärsområden

Wesslau Söderqvist är organiserat i affärsområden där vi samlar den kompetens som krävs för att möta varje kunds behov på ett optimalt sätt. Vi samarbetar i nätverk och som kund får du tillgång till den samlade kunskapen hos våra samtliga kontor inom varje affärsområde.

För dig som hellre söker medarbetare efter specifik kompetens, klicka här.


Arbetsmarknad

Vi vägleder arbetsgivare genom ett omfattande arbetsrättsligt regelverk, som blir aktuella vid anställningar, uppsägningar, omorganisationer, driftsinskränkningar, företagsöverlåtelser, vid frågor avseende arbetsmiljö, hantering av konkurrens- och sekretessfrågor m.m. Eftersom svensk lagstiftning på arbetsrättens område ger ett tämligen starkt skydd som stöds av ett skadeståndsansvar för arbetsgivaren kan ett felaktigt hanterande av arbetsrättsliga frågor ofta bli mycket kostsamt.


Corporate & Enterprise

Vi sätter företagsstrukturer i relation till affärsmässiga mål. Det ger oss ett helhetsperspektiv som undviker uppdelning i traditionella rättsområden eller onödiga distinktioner mellan juridisk och annan rådgivning.

Vi arbetar med ett kundorienterat synsätt där det centrala är uppställda mål och analys av vilka medel som leder till dessa. Vår rådgivning blir på så vis en integrerad del av de funktioner, system och processer som våra kunder använder.


Entreprenad & Fastighet

Komplexa frågor måste hanteras, inte styckas upp mellan rådgivare med ansvarar endast för sitt område. Våra kunder vet därmed att det i entreprenad- och fastighetsfrågor oftast krävs mer än traditionell rådgivning kring de svenska standardkontrakten för byggsektorn eller upplägg för bolagisering av ett fastighets bestånd.

Vi tar ett helhetsansvar oavsett om en fastighet ska exploateras, förvaltas eller säljas. Detta genom att vi utöver gedigen entreprenad- och fastighetsrättslig kompetens också knutit till oss experter i bland annat hyres- och miljöfrågor, finansieringslösningar, plan- och bygglov samt försäkringar och skatter.


Företagsförvärv

Det krävs bra projektledning oavsett om man står på köpare- eller säljare sidan och oavsett om det är för den enda eller femtionde gången man som kund deltar. Vi har genom åren arbetat upp ett gediget track record genom att tillhandahålla effektiv och målinriktad hantering av transaktioner i alla storlekar.

Våra M&A-experter har direkt tillgång till byråns samtliga kompetenser och hanterar därmed alla de frågor som kan uppkomma under en transaktion – oavsett om de rör t.ex. konkurrensrätt, arbetsrätt eller IT­ och immaterialrätt.


Kapitalmarknad

Kapitalmarknaden står under ständig förändring. Närmare hundra bolag med finansiell inriktning litar till oss i allt från analys och målformulering till frågor om kapitalstruktur samt regelefterlevnad. Vår kompetens inom området gör oss unika.

Kapitalmarknadsfrågor är en viktig del av vår verksamhet. Bland våra kunder finns större affärsbanker, många av landets värdepappersbolag och dessutom fondbolag, kreditmarknadsbolag, försäkringsförmedlare samt lokala banker.


Kredit & Obestånd

Många konkurser sker i onödan. Aktivt och tidigt agerande kan göra underverk. Vi har hjälpt många kunder både vända svåra situationer och, när det trots allt varit för sent, minimera de negativa effekterna.

Vi är en av landets ledande advokatbyråer inom Kredit & Obestånd. Vi tillhandahåller spetskompetens i frågor som rör allt från kreditprövning och riskvärdering till obestånd och rekonstruktion.


Upphandling

Även om förutsättningarna för att begära in anbud skiljer sig åt beroende på om köparen är privat eller inom offentlig sektor är målet för upphandlingen detsamma. Tillsammans med kunden möter vi dagligen de krav den ökade komplexiteten i vad som efterfrågas och de oftast höga värdena på kontraktet medför.

Våra kunder upplever ett direkt mervärde i vår gedigna erfarenhet av arbete för den offentliga sektorn och för företag som gör affärer med den, eftersom vi kan de processer som parterna använder. Vi är därmed lika mycket ett stöd vid framtagande av förfrågningsunderlag som vid besvarande av anbud.