Redan under studietiden visste Tove Sjövall att hon ville arbeta i en internationell miljö med internationella frågor och problemställningar, och plockade därför utöver juristexamen in kurser som utvecklade detta specialintresse och gav henne en tydlig verksamhetsinriktning i arbetet som jurist. Tove har arbetat med affärsjuridiska frågor sedan slutet av 1980-talet och har bred erfarenhet av det totala affärsjuridiska området och då mer specifikt den internationella affärsjuridiken. Tidigt specialiserade hon sig på frågeställningar inom EU-rätt inriktad på konkurrensrätt, och såväl internationell som nationell affärsjuridik, men även arbetsrätt, börsjuridik och immaterialrätt, har sysselsatt henne. Tove är även kunnig inom transporträtt; sjö-, luft- och vägtransport.

I början av nittiotalet flyttade Tove till Bryssel där hon var verksam vid Advokatfirman Landahls filialkontor men även vid belgiska advokatbyrån Heymans, De Ville, Cailliau & Desenfans och under de här åren var hennes verksamhetsområden fortsatt internationell affärsjuridik och konkurrensrätt men även i allt högre grad ärenden som rörde internationell privaträtt. Under denna tid var Tove medlem av Bryssels advokatsamfund.

Tillbaka i Sverige skaffade sig Tove sedan erfarenheter som bolagsjurist vid Svedala Industri, en internationell koncern som då bestod av cirka 200 juridiska enheter inom ett 40-tal länder, samt som affärsjurist på Ernst & Young och startade därefter en egen verksamhet. Under tio år drev hon en advokatbyrå under eget namn med inriktning mot både affärsjuridik och privatjuridik, och har efter en tid hos Magnusson Advokatbyrå som ansvarig för området ”Private legal” anslutit sig till Wesslau Söderqvist.

Idag specialiserar sig Tove alltjämt på affärsjuridik men även på internationell privaträtt och internationell processrätt. Den internationella privaträtten berör familjerättsliga, arvsrättsliga, arbetsrättsliga och avtalsrättliga tvistefrågor och målgruppen är svenskar som skall flytta utomlands eller flytta hem, utomlands bosatta svenskar samt utländska medborgare som kommer till Sverige föra att bosätta sig här. Frågor som dessa ger ofta upphov till komplicerade bedömningar, där huvudfrågan ofta är vilket lands lag som är lämpligast att tillämpa samt i vilket land som tvisten då bäst kan lösas. Ur ett företags synvinkel kan det röra sig om utländsk personal som man vill anställa här, eller svensk personal som man vill skicka på utlandstjänstgöring, och då kan man till exempel behöva hjälp med socialförsäkringsfrågor.

Tove har en lång erfarenhet av denna problematik och har ofta kommit att anlitas som föreläsare i ämnet både i Sverige och utomlands. Tove Sjövall är medlem av Sveriges Advokatsamfund och tog sin juristexamen vid Lunds Universitet.

Utbildning/Erfarenhet: 
Tingsnotarie Trollhättans tingsrätt 1986-1989
Jur. kand. vid Lunds universitet 1986
Handelsrätt vid Lunds universitet 1986
EG-rätt vid Köpenhamns universitet 1985
Sjörätt vid Oslo universitet 1984
Notarie Västerviks tingsrätt 1984

Språk: svenska, engelska, franska

Rättsområden:
Arbetsrätt,  Internationell Privat- och Processrätt,  Kommersiell avtalsrätt,  Bolagsrätt,