Senast den 1 februari 2018 ska svenska aktiebolag, handelsbolag och andra juridiska personer anmäla till Bolagsverket vem eller vilka som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen. Sker anmälan för sent eller är felaktig riskerar den juridiska personen eller dess funktionärer att drabbas av vite.

Den 1 augusti 2017 trädde en ny lag om registrering av verkliga huvudmän i kraft. Lagen medför nya skyldigheter för de flesta svenska juridiska personer såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Den viktigaste nyheten är att juridiska personer nu är skyldiga att anmäla s.k. ”verkliga huvudmän” till Bolagsverket. En verklig huvudman är exempelvis den som genom aktier eller avtal kontrollerar ett bolag.

Det ankommer på varje juridisk person att utreda och till Bolagsverket anmäla vem eller vilka som är dess verkliga huvudmän. Utredningen ska, oavsett komplexitet, dokumenteras och på begäran lämnas ut till myndigheter men också banker, revisorer och advokater som begär sådana uppgifter i samband med sina uppdrag. Dokumentationen ska uppdateras vid förändringar och förändringarna anmälas till Bolagsverket. Uppgifter som anmäls till Bolagsverket kommer att vara tillgängliga för allmänheten.

Till stöd för bedömningen av vem eller vilka som är en juridisk persons verkliga huvudmän har lagstiftaren ställt upp vissa riktlinjer. Utgångspunkten är den eller de som genom innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster är verkliga huvudmän. I koncernförhållande är det som utgångspunkt den eller de fysiska personer som ytterst kontrollerar koncernen som är verkliga huvudmän för samtliga koncernens bolag. Även utländska fysiska och juridiska personer inkluderas i bedömningen.

Även den som inte genom innehav av aktier, andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av rösterna bedöms vara verklig huvudman för det fall denne har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller genom exempelvis aktieägaravtal har rätt att utöva motsvarande kontroll. Juridiska personer registrerade före den 1 augusti 2017 ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018.

Juridiska personer som registrerats efter den 1 augusti 2017 ska anmäla verklig huvudman inom fyra veckor från registreringsdatumet. Om anmälan är ofullständig, uteblir eller innehåller felaktiga uppgifter kan Bolagsverket vid vite komma att förelägga bolaget, den verkställande direktören, en styrelseledamot eller annan motsvarande befattningshavare att lämna in en anmälan.

Har du frågor kring vem som är verklig huvudman eller behöver hjälp med anmälan till Bolagsverket? Kontakta någon hos oss inom Bolagsrätt.