Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft i Sverige.  En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger en eller flera fysiska personer (fullmakthavaren) rätt att företräda den person som ställt ut fullmakten (fullmaktsgivaren) efter en framtida tidpunkt. Framtidsfullmakten är således en överenskommelse mellan två parter, fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren, med uppskjuten verkan.

Syftet med framtidsfullmakten är att fullmaktsgivaren redan nu ska kunna bestämma hur vissa angelägenheter ska hanteras om denne  på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre klarar av att ta hand om dessa angelägenheter. En framtidsfullmakt får omfatta såväl ekonomiska som personliga angelägenheter, exempelvis fullmakt att handa värdepappersförmögenhet, fullmakt att disponera banktillgodohavanden för ett visst ändamål, fullmakt att betala räkningar och att ta hand om olika abonnemang. Personliga angelägenheter kan exempelvis avse frågor om var fullmaktsgivaren ska bo. Notera att framtidsfullmakter inte gäller åtgärder inom hälso- och sjukvård och inte heller tandvård. Framtidsfullmakten är tänkt att vara ett alternativ till att utse god man eller förvaltare och ger den enskilda personen självbestämmande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmakthavaren  ska bevaka fullmaktsgivarens rätt avseende de frågor som framtidsfullmakten omfattar. Fullmaktshavaren ska handla i enlighet med fullmaktsgivarens intressen. Förutsatt att det går ska han eller hon samråda med fullmaktsgivaren i viktigare frågor.

En framtidsfullmakt ska alltid vara skriftlig och kan upprättas av alla över 18 år som har förmåga att ta hand om sina angelägenheter.

Det ska framgå av framtidsfullmakten att det är fråga om en sådan handling, vem eller vilka personer som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som regleras genom framtidsfullmakten samt eventuellt andra villkor.

Fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i två vittnens samtida närvaro eller intyga att an skrivit under handlingen. Vittnena ska veta om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta detta genom att skriva under framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det är härvid fullmaktshavaren som bedömer om fullmakten trätt i kraft dvs om fullmaktsgivaren kommit i beslutsoförmåga.

Om fullmaktshavaren bedömer att fullmakten börjat gälla ska han underrätta fullmaktsgivaren och anhöriga om detta. Fullmaktshavaren kan även ansöka om att tingsrätten ska besluta att fullmakten börjat gälla.

En framtidsfullmakt kan som huvudregel återkallas genom att fullmaktsgivaren återtar eller förstör fullmakten.

Ingen offentlig tillsyn sker av hur fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag enligt framtidsfullmakten. Överförmyndaren kan dock  om han blir uppmärksammad på att hanteringen av framtidsfullmakten är bristfällig begära in redovisning från fullmaktshavaren och besluta att fullmakten helt eller delvis inte längre får användas. Fullmaktsgivaren kan också i fullmakten utse en så kallad granskare vars uppgift är att granska fullmaktshavarens verksamhet. Granskaren kan vara både en fysisk och juridisk person.