Wesslau Söderqvists Stockholmskontor har hållit ett välbesökt seminarium om det fjärde penningtvättsdirektivet. Vid seminariet deltog flera företrädare från finansiella företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Advokatbyrån talade om de nya krav som uppställs på företag enligt det fjärde penningtvättsdirektivet såsom utökade krav på riskbedömning, kundkännedom, särskilda krav för större företag och koncerner samt periodisk rapportering till Finansinspektionen etc. De företag som omfattas av det fjärde penningtvättsdirektivet ska ha vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla regelverket till den 2 augusti 2017 när direktivet implementeras i svensk rätt.