Corporate & Enterprise

Vi har erfarenhet och kompetens av alla de frågor som en styrelse, en VD eller en bolagsjurist/juristavdelning på ett företag eller i en organisation ställs inför. Det kan gälla avtal, bolagsfrågor, tvistelösning, kredit- och obeståndsfrågor, entreprenad- och fastighetsfrågor, risk management, börsfrågor och mycket annat. Genom en öppen dialog kring arbetsmetodiken kan vi hitta överskådliga och kostnadseffektiva lösningar för kunden ur ett både internationellt och nationellt perspektiv.

Uppdelningen i traditionella rättsområden, och även uppdelningen mellan juridisk och annan rådgivning, har över tid fått träda tillbaka till förmån för ett mer kundorienterat perspektiv där formuleringen av mål och analys av vilka medel som leder till målet är det centrala. Vår rådgivning blir därmed en integrerad del av de funktioner, system och processer som står till kundens förfogande för att de affärsmässiga målen ska nås. För att uppnå detta har vi sedan många år bland annat etablerade samarbeten med ledande experter inom t.ex. skatt, corporate finance, redovisning, patenträtt och informationsteknologi.

Företagsförvärv

Genom många års erfarenhet och ett väl inarbetat eget nätverk kan vi ta hand om hela affären från idé till genomförande oavsett om det rör sig om en nationell eller en internationell affär. Det kan gälla planerings- och strategifrågor, finansieringsfrågor, avtalsupprättande, förhandlingar, skattefrågor och mycket annat.

Offentliga affärer

De juridiska och organisatoriska frågorna är många gånger desamma inom det privata näringslivet och i politiskt styrda eller på annat sätt offentliga organisationer. Det finns dock skillnader exempelvis avseende frågor som offentlig upphandling, offentlighet och sekretess, kommunalrättsliga frågor, patientjuridik och andra likartade frågor. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med offentligt styrda organisationer och stor vana vid att ta ett helhetsgrepp om både den rådgivning som är gemensam med det privata näringslivet och de specifika frågor som förekommer i offentliga organisationer.

Kapitalmarknad

Inom affärsområdet Kapitalmarknad hjälper vi företag inom samtliga segment av det vi kallar kapitalmarknaden med både frågor hänförliga till själva verksamheten – exempelvis allmänna villkor och avtal för de tjänster som instituten tillhandahåller sina kunder – liksom rådgivning i samarbeten och transaktioner mellan olika institut. Vi hjälper också till med regulatoriska frågor, alltså råd som har att göra med Finansinspektionens tillsyn över företag på olika delar av den finansiella marknaden: tillståndsansökningar, löpande tillsyn, implementering av nya eller ändrade regelverk, sanktionsfrågor med mera. Vi har många års erfarenhet av arbete med regelefterlevnadsfrågor, compliance och riskhantering på det finansiella området och erbjuder våra kunder ett heltäckande sortiment av prisvärda standardiserade produkter inom detta segment, exempelvis utbildning för anställda och ledning. I kombination med mera kvalificerad rådgivning med affärsmässigt fokus och kunskap inom alla segment av kommersiell juridik, kan du vara säker på att ha en pålitlig partner vad som än händer.

Kredit och obestånd

Kredit och obestånd för närmast tankarna till konkurs och företagsrekonstruktion, vilket vi också hanterar. Det handlar dock också om väldigt mycket annat. Inom alla dessa områden har vi kompetens och resurser tillräckliga för att ta ett helhetsgrepp om kundens nationella och internationella kredit- och obeståndsfrågor.

WSA är en av landets största aktörer inom konkursförvaltning. Vi strävar efter hög kvalitet inom förvaltningen, vilket innebär grundliga konkursutredningar och bästa utfall för dig som fordringsägare. Den kunskap och erfarenhet som vi arbetat upp använder vi också i uppdragen inom företagsrekonstruktion, corporate recovery. I kombination med en ambition att alltid fullt ut förstå uppdragsgivarens verksamhet och en hög kompetens vad gäller exempelvis redovisnings- och skattefrågor, har vi kapaciteten att föreslå lösningar som gör det möjligt att finansiera om företaget och fortsätta verksamheten, utan att fordringsägarna avstår mer än vad som är oundgängligen nödvändigt. Kompetens och erfarenhet av obeståndsfrågor är också en värdefull resurs proaktivt, t.ex. inom olika sorters kreditgivning såsom exempelvis factoring, fastighetsrenting och leasing.

Entreprenad och fastighet

För många organisationer är fastighetsfrågorna av stor praktisk och ekonomisk betydelse. Genom våra specialister inom olika områden kan vi genom en projektorganisation ta ett helhetsgrepp om kundens frågor kring entreprenad, hyresrätt, arrende och annan nyttjanderätt, plan- och byggfrågor, miljö och andra fastighetsrelaterade områden. Genom ett djupare partnerskap ökar möjligheterna till överblick och därmed proaktiva åtgärder.

Human Resources

I detta affärsområde har vi samlat all kompetens ett företag behöver när det gäller frågor om personal och HR. Här får man kvalificerat beslutsstöd i frågor som rekrytering och bemanning, utstationering, outsourcing, konsulter, driftsinskränkningar och personalneddragningar, liksom omorganisationer och företagsöverlåtelser, men också frågor om arbetsmiljö, arbetstider och hantering av konkurrens- och sekretessfrågor hör hit. Här får du även tillgång till kvalificerad rådgivning avseende belöningssystem för nyckelmedarbetare, exempelvis bonussystem och aktierelaterade incitamentsprogram.