Enligt svensk internationell privaträtt (svensk rättslig reglering av privata tvistefrågor som berör mer än ett land) gäller avseende makars förmögenhetsförhållanden vid utlandsbosättning att en svensk domstol skall tillämpa lagen i den stat där makarna, alltså båda två, tog hemvist när de gifte sig vid en tvist mellan makarna om dessa frågor, (lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden). Detta innebär att för det fall Lasse och Lisa gift sig och som första land bosatt sig i exempelvis Marocko, svensk domstol vid tvist mellan dem, skall tillämpa Marockansk rätt. Med förmögenhetsförhållanden avses i första hand, det svenska giftorättssystemet eller motsvarande utländska system, tex frågor om bodelning vid äktenskapsskillnad. Svenska medborgare som bor utomlands väljer mycket ofta att ta ut äktenskapsskillnad i Sverige då förfarandet jämfört med andra länder är enkelt, billigt och går fort.

Lasse och Lisa hade dock skriftligen kunnat avtala om tillämplig lag. Svensk domstol hade följt en sådan överenskommelse förutsatt att makarna valt antingen lagen i hemvistlandet, Marocko, eller medborgarskapslandets (Sveriges) lag.

Om Lasse och Lisa som första land istället bosatt sig i Sverige och därefter flyttat till Marocko och varit bosatta där minst i två år skall svensk domstol också tillämpa marockansk rätt enligt en så kallad flyttningsregel i lagen angiven ovan.

Om Lasse och Lisa efter att ha varit bosatta i Marocko, flyttar till Rumänien och är bosatta där i mer än två år skall svensk domstol istället tillämpa rumänsk rätt. Om Lisa flyttar hem till Sverige och Lasse är kvar i Rumänien skall svensk domstol fortsatt tillämpa rumänsk rätt eftersom bara Lisa flyttat hem. Flyttar makarna således inte samtidigt räknas tvåårsfristen från det att den sist flyttande maken bosätter sig i det nya landet, i detta fall Sverige.

Vilket lands lag skall då tillämpas om Lasse och Lisa under sitt äktenskap aldrig haft hemvist i ett och samma land? Låt säga att Lasse har hemvist i Sverige, Lisa som arbetar för EU:komissionen i Bryssel har hemvist i Belgien. De gifter sig utan att bosätta sig i samma land, en situation som idag blivit allt vanligare. Vilket lands lag skall då tillämpas avseende makarnas förmögenhetsförhållanden? Lagstiftningen i Sverige tillhandahåller inte någon regel för sådana fall. Av förarbetena (prop. 1989/90:87, sid 43-44) till lagen angiven ovan framgår att ”tillämplig lag får då bestämmas med hänsyn till vilken stat makarna har starkast anknytning till”. Till vilket land har man då starkast anknytning? Har bägge makarna tex Lasse och Lisa, samma medborgarskap, vilket de har i detta fall, kan detta utgöra den omständighet som grundar den starkaste anknytningen.

Låt oss då säga att Lasse, svensk medborgare, gift sig med Louise, fransk medborgare, som arbetar för EU:komissionen i Bryssel. Lasse har hemvist i Sverige och Louise har hemvist i Belgien. Frågan om äktenskapsskillnad uppkommer i Sverige och bodelning skall ske mellan makarna. Vilket lands lag skall tillämpas?

För att komma fram till vilket lands lag som skall tillämpas i denna situation där makarna inte har samma medborgarskap, måste en helhetsbedömning ske med beaktande av samtliga föreliggande anknytningsmoment. – en grannlaga uppgift som kan kräva omfattande utredningsarbete där svaret inte är givet. Hade Lasse och Louise ingått ett skriftligt avtal om tillämplig lag hade problemet inte uppkommit.

Tove Sjövall