Ändrade energihushållningsregler för byggnader

Ändrade energihushållningsregler för byggnader

I plan och bygglagen (PBL) finns krav på att byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. Dessa krav ska uppfyllas vid uppförandet av varje ny byggnad. Plan- och byggförordningen (PBF) förtydligar i sin tur vad som krävs för att uppfylla dessa krav. Boverket lämnar härutöver föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i PBL och PBF i form av Boverkets byggregler (BBR).

Den 1 september har ändringar i de delar som rör beräkning av en byggnads energiprestanda i PBF och BBR trätt i kraft. Ändringarna har sin grund i förändringar i ett EU-direktiv om energihushållning, som syftar till att främja en förbättring av energiprestanda i byggnader i unionen.

Ändringarna syftar till att skapa en bättre balans mellan de olika energislag som försörjer byggnader. Regeländringarna innebär i korthet att kravnivåer justeras och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. På så sätt kommer energihushållningsreglerna tydligare ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och energieffektiva uppvärmningssystem. En följd av ändringarna är att fossila bränslen i form av fossil olja och gas kommer få höga viktningsfaktorer, vilket ger en sämre energiprestanda i byggnaden.

Företagna ändringar är det sista steget i införandet av nära-nollenergibyggnader i Sverige. En nära-nollenergibyggnad är en byggnad med mycket hög energiprestanda och därmed energieffektivitet.

Om ni har frågor hänförliga till nybyggnation är ni varmt välkomna att kontakta oss på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. Du kan även läsa mer på regeringens hemsida här eller på Boverket här.