Företags-rekonstruktion och Coronapandemin

Företagsrekonstruktion och Coronapandemin

Många funderar på om företagsrekonstruktion kan vara den hjälp som behövs för att överbrygga de ekonomiska effekterna av Coronapandemin. Som en effekt av pandemin och de beslut som fattats av Riksdagen och Regeringen har många livskraftiga företag fått problem med likviditet och intäktsbortfall. Även om ingen vet när vi återvänder till ett normaltillstånd är det viktigt att se till att företagen kan överleva och fortsätta sina verksamheter efter krisen.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå förklarar här kort vad rekonstruktion innebär. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vad är tanken med lagen om företagsrekonstruktion?

Tanken med lagen om företagsrekonstruktion är att ge livskraftiga företag som kommit i en tillfällig ekonomisk kris en möjlighet att ordna upp sina problem och undvika konkurs

Rekonstruktören

Domstolen utser en rekonstruktör som har i uppgift att under en kortare tid undersöka om och i så fall hur företagets verksamhet kan fortsätta. Även om rekonstruktören ska föreslås av företaget är det viktigt tänka på att rekonstruktören inte är företagets ”ombud” utan kan sägas företräda de samlade fordringsägarnas intresse.

Rekonstruktionsplan och borgenärssammanträde

Rekonstruktören och företaget ska tillsammans upprätta en rekonstruktionsplan som ska ges in till tingsrätten. I rekonstruktionsplanen ska redovisas hur syftet med företagsrekonstruktionen skall uppnås. Rekonstruktionsplanen ska diskuteras vid ett borgenärssammanträde inför tingsrätten till vilket alla fordringsägare kallas. Sammanträdet ska hållas inom några veckor efter att rekonstruktion inletts.

Anstånd med betalningar

Beslutad företagsrekonstruktion innebär anstånd med betalningar. En viktig effekt är alltså att företaget på förfallodagen inte behöver betala de skulder som uppkommit före rekonstruktionsbeslutet, så kallad gammal skuld. Å andra sidan får som huvudregel inte heller dessa gamla skulder betalas. Enkelt uttryckt ska de gamla skulderna läggas åt sidan för att tas omhand senare. Målsättningen är att de gamla skulderna ska betalas, men det är också möjligt att genomföra en skuldnedskrivning, så kallat ackord. Den lägsta betalning som kan genomdrivas tvångsvis vid ett ackord är 25% av fordrans belopp. Hur den gamla skulden kan hanteras är oftast inte möjligt att bedöma redan vid ansökan om rekonstruktion.

En annan viktig effekt är att fordringsägare inte kan få utmätning eller beslut om konkurs. Rekonstruktion innebär alltså att företaget under en tid blir skyddat från angrepp.

Avtal

I många fall är avtal en väsentlig tillgång i ett företag. Även om företaget kommit i dröjsmål med betalningar kan värdefulla avtal behållas under vissa förutsättningar. Det finns dock ingen formell möjlighet att tvinga en motpart att avsluta avtal i förtid.

Lönegaranti

Vid företagsrekonstruktion utgår lönegaranti. Lönegarantin innebär i praktiken ett lån från staten och alltså ett likviditetstillskott som företaget sannolikt inte skulle kunna få på annat sätt under företagsrekonstruktion. Lönegarantin betalas direkt till arbetstagarna.

Vad ska du tänka på innan rekonstruktion inleds?

Företaget ska ha kommit i en tillfällig ekonomisk kris och så är det givetvis för många företag som drabbats negativt av effekterna av Coronapandemin. Krisen får dock inte vara för djup utan man ska kunna se en möjlighet att lösa problemen under rekonstruktionen.

Viktiga parametrar vid denna inledande bedömning är bland annat hur stor den gamla skuldmassan är och hur betalningsförmågan ser ut under och efter rekonstruktionen. Företaget måste under rekonstruktionen – när man får bortse från de gamla skulderna – kunna klara sig av egen kraft eller med hjälp av andra åtgärder såsom lönegaranti och de av Riksdagen beslutade krispaketen. Företaget måste också efter rekonstruktionen kunna hantera den gamla skulden. Detta kan ske genom att företaget får betala skulden senare (anstånd) eller kanske bara betala viss del av den (ackord). Likviditet- och resultatbudget är viktiga styrinstrument för bedömningen om rekonstruktion bör inledas.

Kan företaget klara sig med hjälp av de krispaket som Riksdagen beslutat – anstånd med betalning av skatt, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, stöd vid korttidsarbete, garanterade banklån och brygglån hos Almi – så behöver och ska man givetvis inte inleda en formell rekonstruktion. Viktigt är att de ändringar i lagen om korttidsarbete (korttidspermittering) som Riksdagen beslutat om undantar företag under rekonstruktion. Det betyder att om det finns ett beslut om företagsrekonstruktion vid tidpunkten för ansökan om stöd för korttidsarbete så kommer denna inte att tas upp av Tillväxtverket

Hur inleds en företagsrekonstruktion?

För att få inleda en företagsrekonstruktion krävs att företaget inte kan betala sina förfallna skulder (illikviditet) och att man kan anta att syftet med rekonstruktionen kan uppnås. Detta ska närmare beskrivas i en ansökan som lämnas in till tingsrätten. Vidare ska företaget föreslå en rekonstruktör och denne ska ha som det beskrivits ha ”borgenärernas förtroende”.

Hur länge kan en rekonstruktion pågå?

Tingsrättens beslut innebär att rekonstruktion får pågå i tre månader. Ansökan om förlängning kan göras för ytterligare 3 perioder och rekonstruktionen kan pågå maximalt under ett år.

Hur fortsätter verksamheten under en rekonstruktion?

Företaget behåller formell rådighet, vilket innebär att företagsledningen fortsätter att driva verksamheten. Dock är möjligheten att agera något begränsad under rekonstruktionen.

Företaget måste lämna upplysningar till rekonstruktören och även följa de anvisningar som rekonstruktören kan lämna om hur verksamheten ska bedrivas. Rekonstruktören kan exempelvis lämna anvisningar om att viss produktion som bedöms olönsam ska upphöra. 

Som huvudregel ska inköp som sker under rekonstruktionen betalas kontant. Då kontant betalning ofta inte är möjligt kan en särskild förmånsrätt uppkomma för de som med rekonstruktörens samtycke på kredit levererar till företaget under rekonstruktion. Detta innebär att om rekonstruktionen misslyckas och företaget försätts i konkurs har leverantören rätt att få betalt före vissa andra fordringsägare.

”Informell rekonstruktion”

I vissa situationer, främst då kretsen av fordringsägare är liten, kan man försöka uppnå samma situation genom en informell rekonstruktion, som ibland kallas för betalningsinställelse.

Kredit & Obestånd

Våra medarbetare inom affärsområdet Kredit & Obestånd har bred erfarenhet av företagsrekonstruktioner och kan bistå såväl som rekonstruktör och som ombud för banker, leverantörer och kunder. WSA har som en av landets största aktörer inom Kredit & Obestånd rätt kompetens och kapacitet att bistå vid företagsrekonstruktioner och konkurser oavsett storlek, geografisk placering eller bransch.

Vår filosofi är att alternativet rekonstruktion alltid ska ha utretts innan ett företag försätts i konkurs. Vi arbetar med flera modeller och analysverktyg som är anpassade till den uppkomna situationen för att säkerställa att livskraftiga företag överlever.

Kontakta oss

Kontakta oss på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå om du har frågor eller funderingar om företagsrekonstruktion eller de beslutade krispaketen. Du hittar våra medarbetare här.