Generösare regler för kvalificerade personaloptioner

Sedan en tid tillbaka har incitamentsprogram varit en populär fluga som alternativ till traditionell ersättningskompensation för ledande befattningshavare, styrelseledamöter och övriga nyckelpersoner i företag och kan konstrueras genom flera alternativa modeller och strukturer. I syfte att underlätta för unga och tillväxthungriga företag att engagera och skapa incitament för att bibehålla nyckelpersoner infördes under 2018 skatteförmånliga regler för vissa incitamentsprogram (s.k. kvalificerade personaloptioner). Huvudregeln för personaloptioner är att desamma ska förmånsbeskattas i samband med att de nyttjas för förvärv av värdepapper i företaget. Genom lagändringen 2018 inträder beskattningstidpunkten för kvalificerade personaloptioner i stället i samband med avyttringen av de värdepapper som förvärvats med hjälp av den aktuella personaloptionen och ska därmed i stället kapitalvinstbeskattas, innebärande att arbetsgivaren undgår erläggande av arbetsgivaravgifter. En förutsättning för tillämpning av beskattningslättnadsreglerna är dock avhängigt att de krav som ställs på företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren är uppfyllda.

Med start den 1 januari 2022 utvidgades – genom en lagändring – reglerna för kvalificerade personaloptioner med avsikten att allt fler företag ska kunna omfattas av de beskattningslättnader som infördes 2018. Lagändringen har även inneburit en kodifiering av praxis avseende hur ett kvalificerat personaloptionsprogram kan konstrueras ur ett bolagsrättsligt perspektiv. Sedan årsskiftet är det nämligen tydligt att beskattningslättnadsreglerna för kvalificerade personaloptioner även är tillämpliga för de fall då optionsinnehavaren utnyttjar personaloptionen för förvärv av teckningsoptioner som sedermera ger rätt att förvärva aktier i företaget.

Vi har sammanfattat några av de huvudsakliga ändringarna enligt nedan:

Fler och större företag omfattas av lagändringen

Kravet på medeltalet anställda i det företag vilket de kvalificerade personaloptionerna avser utökas från mindre än 50 anställda till mindre än 150 anställda. Ändringarna innebär även att det tidigare kravet på nettoomsättning om maximalt 80 miljoner kronor utökas till ett krav på maximalt 280 miljoner kronor i nettoomsättning.

För det fall företaget ingår i en koncern beräknas dock medelantalet anställda samt omsättningen för hela koncernen.

Kvalificerade personaloptioner – en väg till bättre styrelseflora?

Lagändringen har även utmynnat i att företag – under vissa förutsättningar – även ska kunna erbjuda kvalificerade personaloptioner till styrelsemedlemmar. En förutsättning för att en styrelsemedlem (vilken inte är anställd i företaget) ska kunna erbjudas kvalificerade personaloptioner är dock att styrelsemedlemmen under en intjänandeperiod om tre (3) år utfår ersättning för sitt uppdrag (som beskattas i inkomstslaget tjänst) uppgående till minst 1,5 inkomstbasbelopp (motsvarande 106 500 kr baserat på 2022 års inkomstbasbelopp). För de fall en optionsinnehavare är både anställd och styrelsemedlem tillämpas i stället de högre krav som uppställs för anställda.

Kan en koncern påverka strukturen för incitamentsprogrammet?

De utvidgade reglerna avseende kvalificerade personaloptioner tydliggör även att motsvarande beskattningslättnader ska tillämpas för det fall optionsinnehavaren utnyttjar personaloptionerna för förvärv av andel eller teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern som det företag som gett ut optionen. Det innebär i sin tur att ett moderbolag – för det fall optionsinnehavaren är anställd i ett dotterbolag – därmed kan ställa ut kvalificerade personaloptioner för förvärv av andel i dotterbolaget vilket resulterar i en större frihet och incitamentslösning inom koncernsfären.

Har du frågor om hur lagändringen kan användas i din verksamhet eller vill ha hjälp med ett kvalificerat personaloptionsprogram är du varmt välkommen att kontakta oss på WSA.

Författare

               

Hanna Eriksson                             Emelie Olsson
+46 (0)73-356 35 26                    +46 (0)76-191 20 30
hanna.eriksson@wsa.se              emelie.olsson@wsa.se

 

 

Vänligen observera att denna artikel är av informerande karaktär och utgör sålunda ingen juridisk rådgivning.