Nya riktlinjer för hantering av likviditetsstresstester i fonder

Den europeiska tillsynsmyndigheten ESMA har under sommaren publicerat nya riktlinjer för hantering av likviditetsstresstester i fonder. Enligt riktlinjerna bör fondförvaltare (både avseende UCITS-fonder och AIF:er) bl.a. utveckla modeller för hantering av likviditetsstresstester och ta fram en policy för likviditetsstresstester. Modellerna och policyn ska dels utifrån relevanta antaganden visa finansiella konsekvenser i valda hänseenden, dels innehålla handlingsdirigerande processer. Vidare anges att likviditetsstresstester som utgångspunkt ska ske kvartalsvis, men att sådana tester kan behöva ske oftare än så beroende på t.ex. vilka finansiella instrument som finns i berörda fonder. Riktlinjerna gäller alla typer av fonder.

För förvaringsinstituten anges att dessa bör vidta lämpliga åtgärder, vilket kan innefatta anmälan till Finansinspektionen, om förvaringsinstitutet inte är övertygat om att likviditetsstresstester tillämpas.

Finansinspektionen har förklarat att riktlinjerna ska tillämpas i Sverige från den 30 september 2020. Det betyder att de gäller som allmänna råd, med följd att principen om ”följ eller förklara” gäller.

De aktuella riktlinjerna rör sig i gränslandet mellan juridik och riskhantering. Vi på Wesslau Söderqvist har löpande uppdrag från fondbolag och andra finansiella institut avseende regelefterlevnad (compliance) och riskhantering och kan biträda fondbolag med det arbete som kommer att krävas. Vi kan agera som bollplank eller ta fram relevant dokumentation, men också genomföra själva likviditetsstresstesterna.

Kontakta Johan Grenefalk eller Mattias Örnulf för en förutsättningslös diskussion.