Omställningsstöd för företag

Omställningsstöd för företag

Regeringen föreslog på Valborgsmässoafton ett nytt krispaket som
kallas omställningsstöd för företag. Stödet är beräknat till 39 miljarder
kronor, vilket är det mest omfattande hittills. Stödet är inte återbetalningspliktigt och ger därmed såväl likviditets- som kapitalhjälp. Lagförslaget är inte klart, men Wesslau Söderqvist Advokatbyrå förklarar här kort vad stödet innebär.

Vem kan omfattas?

Företag med F-skatt
Alla företag och organisationer (ideella organisationer inkluderas) som har F-skatt.

Näringsverksamhet i Sverige
Företaget ska bedriva näringsverksamhet i Sverige. Stödet kommer enligt
regeringen inte betalas ut till företag med ”hemvist i skatteparadis”.

Övriga krav
Regeringen förklarar att stödet ska göra det möjligt för företag att
överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa
om och anpassa sin verksamhet. Som exempel nämner regeringen
restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller
taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om
större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis
sjukvårdsmaterial. Vi får se när förslaget kommer om man på något sätt
begränsar kretsen av företag som kan omfattas. Enligt Finansdepartementet kommer ca 180 000 företag att ha rätt till stödet.

Vad kan man få stöd för?

Man kan få stöd för att täcka fasta kostnader som företaget haft under mars-april 2020.

Fasta kostnader är dock inte en helt given definition. Man talar ibland om
helt fasta kostnader, som är kostnader som inte alls påverkas av förändrad
volym. Personalkostnader är normalt en fast kostnad, men har exkluderats i förslaget. Exempel på fasta kostnader är lokalhyra, leasingkostnader,
avskrivningar på anläggningstillgångar, ränta på lån och försäkringar.

Gissningsvis kommer regeringen eller Skatteverket att återkomma med
tillämpningsregler.

Hur beräknas stödet?

Storleken på stödet beror på hur stor del av omsättningen företaget tappat.
Jämförelsen ska göras mellan företagets omsättning mars-april 2020 och
mars-april 2019.

Företagets omsättning är samma som företagets totala försäljning. Med
omsättning menas här nettoomsättning, det vill säga försäljning med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Det är nettoomsättningen som framgår av bokföringen.
I BAS-kontoplanen som de flesta tillämpar är omsättningskonton samma som intäktskonton (kontoklass 3). Till skillnad från begreppet fasta kostnader kommer begreppet omsättning inte att vålla några problem vid
bedömningen.

Stöd börjar vid en tappad omsättning om 30%. Ju större omsättningstapp
däröver desto höge stöd.

I tabellen nedan, som bygger på regeringens siffror, finns två
exempelföretag.

Maxbeloppet för stöd föreslås vara 150 miljoner kr per företag.

Vad krävs för att kunna få stöd?

Viss omsättning senaste räkenskapsåret
För att kvalificera sig för stödet krävs en omsättning på mer än 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret.

Visst omsättningstapp
För att kvalificera för stödet krävs ett omsättningstapp på 30%. Måste omsättnings-tappet vara relaterat till Coronapandemin? Även om syftet med krispaketet är tydligt kommer det sannolikt inte vara möjligt kräva att företag ska visa att Coronpandemin är den bakomliggande orsaken. Det innebär att företag som ändå skulle visa ett omsättningstapp kan omfattas. Hur det slutligt blir med detta och hur Skatteverkets granskning kommer att genomföras återstår att se.

De fasta kostnaderna
Det finns ingen gräns för storleken av de fasta kostnaderna.

Skatteskulder, obestånd och företagsrekonstruktion
Vid presskonferensen förklarade regeringen att krav motsvarande de som gäller för korttidsarbete kommer att gälla. Detta skulle i så fall innebära att företag som har skatteskulder, som är på obestånd eller under företagsrekonstruktion är uteslutna från stödet. Att företag som inlett företagsrekonstruktion skulle vara uteslutna är enligt vår mening felaktigt. Företagsrekonstruktion kan inledas redan vid förväntad likviditetsbrist och är ett sätt att försöka rädda livskraftiga företag undan konkurs.

Vem kommer hantera stödet?

Skatteverket kommer att hantera ansökningar och även den efterkontroll som regeringen flaggat för. Ansökan kommer att undertecknas på ”heder och samvete”, vilket innebär att den kopplas till ett straffansvar för felaktiga uppgifter.

När börjar det gälla?

Förslaget kan, precis som hyresrabatten som vi tidigare skrivit om, behöva godkännas av kommissionen på grund av reglerna för statsstöd. Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget som man tror ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Det går alltså inte ännu att söka stöd.

Har du frågor eller vill veta mer?

För kontaktuppgifter till ett kontor nära dig klicka här.