DAC 6 - EU direktiv om rapporterings-pliktiga gräns-överskridande arrangemang

Rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018, nedan DAC 6, är ett EU-direktiv som ålägger rådgivare en skyldighet att lämna uppgifter till relevant skattemyndighet om sina klienters gränsöverskridande arrangemang. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteundandragande och skattefusk.

Regelverket trädde i kraft den 1 juli 2020. Se lagen i dess helhet här.

Ett arrangemang ska rapporteras om det är gränsöverskridande mellan två eller flera länder och uppvisar åtminstone ett så kallat kännetecken. Kännetecknen syftar till att indikera risker för skatteundandragande och i flera fall krävs också att en skatteförmån är en huvudsaklig fördel. Rapporteringsplikten träffar även rådgivare som deltar i arrangemanget utan att ha gett skatterättslig rådgivning.

Svenska advokater har en tystnadsplikt som följer av lag. Av den anledningen anses advokater vara förhindrade att rapportera gränsöverskridande arrangemang enligt DAC 6 till relevant skattemyndighet. I första hand ska övriga rådgivare rapportera detta till relevant myndigheter och i andra hand är det upp till klienten själv att svara för att rapporteringsplikten uppfylls. En klient kan alltid lämna en specifik instruktion till oss på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå att rapportera arrangemanget till relevant myndighet om klienten önskar det.

Enligt lagstiftningen ska vi informera andra rådgivare om att vi är förhindrade att rapportera arrangemang till relevant myndighet. Enligt Sveriges advokatsamfund kan vi inte informera andra rådgivare utan att bryta vår lagstadgade tystnadsplikt. Detta innebär att vi inte kommer informera andra rådgivare specifikt om deras plikt att rapportera arrangemang till relevant myndighet enligt DAC 6.”