Uppdragsvillkor

1 Tillämpning
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Wesslau Söderqvist Advokatbyrå tillhandahåller sina klienter.
1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla Er en tjänst accepterar Ni dessa allmänna villkor.
1.3 Om en skriftlig uppdragsbekräftelse har tillställts Er i samband med ett specifikt uppdrag skall villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

2 Identifiering och personuppgifter
2.1 Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som utförs vid utövandet av advokatbyråns verksamhet. Personuppgifterna som behandlas kan hänföra sig till våra klienter och andra berörda personer. Vi behandlar klientens och andras personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande integritetsskyddspolicy (betecknad ”Så behandlar Wesslau Söderqvist Advokatbyrå dina personuppgifter”) och som finns tillgänglig på vår webbsida www.wsa.se. Vi redovisar informationen om behandlingen av personuppgifter för klienten i samband med att klienten ingår avtal om uppdraget. Klienten är införstådd med och accepterar att advokatbyrån för att kunna utföra uppdraget och efterleva de rättsliga krav som ställs beträffande bl.a. avseende dokumentation och kontroll av identitet, måste behandla klientens personuppgifter.

3 Uppdrag och tjänster
3.1 Vid tillhandahållande av våra tjänster följer vi Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.
3.2 För utförandet av uppdraget kan flera av våra anställda jurister komma att vara delaktiga. Detta enbart för att Ni skall erbjudas den sakkunskap och de resurser som krävs för att utföra uppdraget på ett ändamålsenligt sätt. Antalet personer som är involverade i uppdraget kan komma att ändras över tid. Vid uppdragets början utses en ansvarig delägare för uppdraget. Till den uppdragsansvarige delägaren kan Ni alltid med fördel vända Er med eventuella frågor.
3.3 För att vi skall kunna utföra uppdraget måste Ni utan dröjsmål tillhandahålla oss sådan komplett och korrekt information som behövs för uppdragets genomförande. Vidare måste Ni säkerställa att Er personal finns tillgänglig för att ge oss den assistans som rimligen kan begäras för att vi skall kunna genomföra uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet. Under uppdragets utförande måste Ni tillse att vi utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för uppdraget.
3.4 Om Ni eller tredje man som Ni anvisat dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för att vi skall kunna genomföra uppdraget, kan detta orsaka förseningar och merkostnader för Er. I dessa fall kan vi inte ansvara för de förseningar och merkostnader som uppkommer, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra kostnader.
3.5 För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om något annat i uppdragsbekräftelsen baseras uppdraget på den information och det material som Ni tillhandahåller. När uppdraget genomförs utgår vi från att tillhandahållen information och erhållet material är korrekt och fullständigt, vilket innebär att vi inte självständigt verifierar den information och det material som Ni lämnar till oss. Vi ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer som baseras på felaktig eller bristfällig information från Er eller från av Er anvisad tredje man.
3.6 Våra tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta och den information som presenteras för oss samt de instruktioner Ni ger oss. Med anledning av detta kan Ni inte förlita Er på ett visst råd eller arbetsresultat i samband med någon annan angelägenhet eller använda rådet/arbetsresultatet för annat ändamål än för vilket det lämnades.
3.7 Utkast till dokument som vi tillhandahåller Er under uppdragets utförande utgör inte vårt slutliga ställningstagande. Detta medför att Ni inte kan förlita Er på, agera eller avstå från att agera med stöd av sådana utkast.
3.8 För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om något annat omfattar vår rådgivning inte möjliga skattekonsekvenser i det specifika uppdraget eller bedömningar av rättsläget i andra jurisdiktioner än Sverige. Vi har emellertid ett omfattande nätverk av andra professionella rådgivare och fackmän i Sverige och utomlands och bistår gärna med att finna och instruera andra professionella rådgivare och fackmän i särskilda frågor, exempelvis inhämtande av nödvändiga råd från jurister i den relevanta jurisdiktionen.
3.9 Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra professionella rådgivare eller fackmän, skall dessa rådgivare eller fackmän anses vara oberoende av oss, vilket innebär att vi inte tar något ansvar för att ha rekommenderat dem till Er eller för råd eller andra tjänster som de tillhandahåller Er. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare eller fackmän fakturerar Er.
3.10 Avtalet om uppdraget är ett avtal med Wesslau Söderqvist Advokatbyrå och inte med någon fysisk person som har anknytning till oss. Vi accepterar således Ert uppdrag som ett uppdrag för advokatbyrån och inte för en enskild jurist. Detta gäller även om det är Er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet skall utföras av en eller flera specifika personer.
3.11 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi skapar till Er tillhör oss, men Ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka de tillhandahålls. För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om något annat i uppdragsbekräftelsen får inte något dokument eller annat arbetsresultat som framställs av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföring.

4 Sekretess, arkivering och utlämnande av information
4.1 Den information som Ni lämnar till oss skyddar vi på lämpligt sätt och i enlighet med Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.
4.2 Vi kommunicerar med Er och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi åtar oss inget ansvar för dessa risker. Om Ni skulle föredra att vi inte kommunicerar via exempelvis e-post ber vi Er meddela detta till den uppdragsansvarige delägaren.
4.3 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon med uppdragsansvarig delägare.
4.4 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt har upphört, kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.
4.5 Mot bakgrund av att vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran om att återställa (utan att framställa och behålla en kopia av aktuell handling) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. I de fall Ni ber oss att tömma en elektronisk akt i vårt dokumenthanteringssystem kommer vi att efterkomma Ert önskemål i den utsträckning som lag och Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed tillåter detta (men vi kommer i dessa fall att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dessa på något elektroniskt lagringsmedium) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande.
4.6 För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om annat i uppdragsbekräftelsen kommer vi att tillställa Er alla originalhandlingar när ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt upphört. I enlighet med vad som angivits i punkt 4.4. kommer vi emellertid att behålla en kopia av originalhandlingarna.
4.7 Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra professionella rådgivare eller fackmän har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen skall kunna lämna råd till eller utföra den aktuella tjänsten.
4.8 När ett ärende blivit allmänt känt har vi rätt att i vår marknadsföring och på vår hemsida lämna information om vår delaktighet i uppdraget och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet.
4.9 Om mervärdesskatt inte utgår på våra tjänster till Er är vi enligt lag skyldiga att i vissa fall lämna in-formation till skattemyndighet om Ert momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När Ni anlitar oss lämnar Ni samtycke till att vi får lämna denna information till skattemyndighet.
4.10 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen.
Enligt svensk lag har advokater en tystnadsplikt som förhindrar oss att i egenskap av rådgivare rapportera information om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang till Skatteverket eller annan ansvarig myndighet enligt Rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018, DAC 6, och svensk lagstiftning. Tystnadsplikten innebär vidare att vi är förhindrade att lämna denna information till andra rådgivare.
Om vi inte får ert uttryckliga uppdrag att rapportera gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang till relevant myndighet, och rapporteringsskyldigheten inte ankommer på annan rådgivare, är det ni själva som är ansvariga för rapporteringen.

5 Marknadsmissbruksdirektivet och marknadsmissbruksförordningen
5.1 Vi förväntar oss att Ni informerar oss när Ni kräver att vi skall upprätta och föra en insiderförteckning för att uppfylla Era förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2014/57/EU (MAD) och marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (MAR) med underliggande regler. Om Ni begär ett exemplar av en insiderförteckning som Ni instruerat oss att föra kommer vi att överlämna den så snart som möjligt förutsatt att begäran görs inom fem år från det att vi upprättade eller daterade förteckningen och en dag efter att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger Er att hålla varje insiderförteckning som vi överlämnar till Er konfidentiell och endast använda den för att uppfylla förpliktelser enligt MAR, MAD och underliggande regler.
5.2 Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de personer som finns med i en insiderförteckning är medvetna om de juridiska och andra förpliktelser som detta medför och de påföljder som finns för marknadsmissbruk och otillbörlig spridning av insiderinformation.

6 Uppdragets upphörande
6.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.
6.2 I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger enligt vad som anges i punkt 4.10 är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

7 Arvode och kostnader
7.1 Vår avsikt är att tillhandahålla Er juridiska tjänster till marknadsmässiga arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med Er samt även, i de fall där uppdraget är väl avgränsat, överenskomma om ett fast arvode för uppdraget. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse Er med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. En uppskattning av arvodet i ett ärende är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt.
7.2 Våra arvoden överensstämmer med vad som anges i Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed. För den händelse vi inte särskilt har överenskommit om något annat i uppdragsbekräftelsen fastställs våra arvoden på basis av uppdragets omfattning och art, uppdragets svårighet och betydelse för Er, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, den tid som ställts till vårt förfogande för fullgörandet av uppdraget, uppnått resultat i uppdraget samt nedlagd tid i uppdraget.
7.3 På begäran från Er lämnas en närmare redogörelse för det utförda arbetet i uppdraget. Med anledning av att vårt arvode endast till del styrs av nedlagd tid åtar vi oss inte att tillhandahålla någon detaljerad tidredovisning där varje utförd åtgärd och/eller varje utfört arbetsmoment redovisas med därtill hörande tidsåtgång.
7.4 Utöver vårt arvode kan kostnader för resor och andra utgifter hänförliga till genomförandet av uppdraget komma att faktureras Er. Normalt betalar vi begränsade utgifter för Er räkning och fakturerar dessa i efterskott. Vi kan emellertid komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning.
7.5 I de fall ett fast arvode har överenskommits gäller detta endast under förutsättning att Ni har tillhandahållit oss ett fullständigt och korrekt informationsunderlag om uppdraget i tiden innan överenskommelse om det fasta arvodet träffades samt att Ni fullgör Era skyldigheter i enlighet med vad som anges i punkt 3.
7.6 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Det är dock inte alltid att den vinnande partens samtliga kostnader är ersättningsbara. Oavsett om Ni är vinnande eller förlorande part måste Ni emellertid erlägga betalning för de tjänster vi har utfört och för de kostnader vi har haft i samband med att vi företrätt Er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.
7.7 Om Ni har en rättsskyddsförsäkring kan Ni under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få er-sättning ur försäkringen för Era advokatkostnader. Rätten till försäkringsersättning är vanligen begränsad på olika sätt, till exempel genom självrisk och takbelopp, vilket gör att försäkringsersättningen inte täcker alla kostnader. De viktigaste villkoren för försäkringen framgår ofta när försäkringsbolaget skriftligt bekräftar försäkringsfallet. För fullständig information om försäkringsvillkoren krävs att Ni tar del av försäkringsavtalsbestämmelserna.
7.8 I vissa fall kan privatpersoner ha rätt till allmän rättshjälp. Om allmän rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Allmän rättshjälp täcker aldrig ersättningsskyldighet för motparts kostnader.
7.9 För den händelse Ni önskar utnyttja rättsskydd eller rättshjälp skall Ni meddela oss detta när uppdraget lämnas.
7.10 Även i de fall rättsskydd eller motsvarande tilllämpas har vi rätt att av Er få arvode och annan ersättning för uppdraget enligt vanliga principer och i enlighet med vad som anges i denna punkt 7. Detta innebär att vi inte är bundna av de ersättningsnormer som gäller för försäkringen och att Ni är betalningsansvariga även för fakturabelopp som överstiger försäkringsersättningen. Oberoende av rättsskydd äger vi rätt att löpande fakturera arvode och kostnadsersättning hänförligt till uppdraget.

8 Fakturering
8.1 Regelbundna fakturor är ett bra sätt att hålla Er informerade om de arvoden som uppkommit och för att undvika negativa överraskningar vid slutet av ett uppdrag. I regel fakturerar vi Er månadsvis. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. En a contofaktura anger inte nödvändigtvis en exakt uppskattning av det belopp som skall betalas för de tjänster vi utfört. I de fall vi fakturerar er a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto.
8.2 Varje faktura anger förfallodag (normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 10 dagar från fakturadatum). Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att vi mottagit betalning av fakturan.
8.3 I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar uppdraget. Inbetalt förskott kommer att användas till att reglera våra framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.
8.4 För den händelse Ni ber oss att utställa en faktura till någon annan, kan vi komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges i punkt 2 har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att Ni, om vi så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan oss och fakturamottagaren uppkommer inte.

9 Ansvarsförsäkring
9.1 Genom att upprätthålla en separat ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring tillser vi att vi har ett för den bedrivna verksamheten fullgott försäkringsskydd.
Om inte annat särskilt överenskommits är advokatbyråns ansvar gentemot Er begränsat till belopp som kan utfås genom ansvarsförsäkringen.

10 Förfarande vid klagomål och krav
10.1 Vår avsikt är att Ni skall vara nöjda med våra tjänster och att dessa uppfyller Era krav. För den händelse Ni av någon anledning är missnöjda eller har klagomål skall Ni underrätta den uppdragsansvarige delägaren så snart som möjligt. Om klagomålet avser ansvarig delägare skall klagomålet tillställas advokatbyråns styrelse. På Er begäran kommer vi att tillse att en delägare, som inte har varit involverad i uppdraget, kommer att utreda Ert klagomål och försöka besvara de frågor som Ni kan ha.
10.2 Krav som har samband med rådgivning som vi har lämnat skall framställas så snart som Ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för Er.
10.3 I de fall Ert krav mot oss baseras på tredje man, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot Er skall vi ha rätt att bemöta, reglera och för-lika kravet för Er räkning under förutsättning att vi håller Er skadeslösa. Om Ni reglerar, träffar för-likning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, har vi inte något ansvar för kravet.
10.4 Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi har iakttagit de skyldigheter som åligger oss enligt punkt 2.1. eller punkt 4.10.
10.5 För prövning av tvist mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten finns en konsumenttvistnämnd inrättad av Sveriges Advokatsamfund. Ytterligare information om denna konsumenttvistnämnd kan erhållas på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter: Konsumenttvistnämnden Box 27321 102 54 STOCKHOLM Telefon: 08-459 03 00 E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

11 Ändringar
11.1 Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste avtalsversionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida: www.wsa.se.
11.2 Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som har påbörjats efter det att den ändrade avtalsversionen publicerades på vår hemsida.
11.3 Kopia av den senaste versionen av dessa villkor tillställs Er på begäran.

12 Tillämplig lag och tvistelösning
12.1 Dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen och samtliga frågeställningar hänförliga till dessa, vårt uppdrag och våra tjänster skall regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.
12.2 Utöver den prövning som anges i 10.5. ska tvister som uppstår i anledning dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen (om tillämpligt), vårt uppdrag eller våra tjänster, skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet skall vara Stockholm och det språk som skall användas är svenska.
12.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt 12.2. samt information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte utan den andra partens skriftliga medgivande föras vidare till tredje man. En part skall emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att bevara sin rätt i förhållande till den andra parten eller till en försäkringsgivare eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller regelverk för emittenter eller liknande.
12.4 Oavsett vad som anges i punkt 12.2. har vi rätt att väcka talan i allmän domstol avseende arvodesfordringar.