Information om personuppgiftsbehandling

Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan t.ex. vara ett namn, ett personnummer eller ett telefonnummer. All behandling av en personuppgift som lämnas till Wesslau Söderqvist Advokatbyrå behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som klient. Behandling sker också för att vi ska kunna efterleva Advokatsamfundets regler och andra relevanta regelverk som gäller för vår verksamhet.

Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk. Advokatbyrån är som huvudregel alltid personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas.

Så behandlar Wesslau Söderqvist Advokatbyrå dina personuppgifter

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå värnar om sina klienters, samarbetspartners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskydds­regelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Wesslau Söderqvist Advokatbyrå behandlar personuppgifter

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå får dina personuppgifter i samband med att du träffar ett uppdragsavtal med oss och när du lämnar dina personuppgifter till oss för att ta del av marknadsföring såsom nyhetsbrev.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå erhåller även personuppgifter i samband anställningsförfaranden eller i samband med att leverantörsavtal ingås med oss där kontaktuppgifter till anställda hos leverantören finns angivna.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal med klienter som Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har ingått. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler, samt regler som är specifika för advokatverksamhet verksamhet t.ex. regler om penningtvätt. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, på en rättslig förpliktelse eller på den registrerades samtycke. Wesslau Söderqvist Advokatbyrå kan även behandla personuppgifter som underlag för marknadsföring i form av t.ex. inbjudningar till seminarier och andra event. Rätten att behandla dina personuppgifter vid marknadsföring grundar sig på en intresseavvägning som Wesslau Söderqvist Advokatbyrå genomför innan vi behandlar dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerad hos Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Wesslau Söderqvist Advokatbyrå behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på den adress som anges på första sidan. Behandlar Wesslau Söderqvist dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos Wesslau Söderqvist Advokatbyrå?

  • Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter.
  • Du har rätt att korrigera de personuppgifter vi har om dig eller komplettera informationen. Du kontaktar då Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.
  • Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.
  • Du har rätt när det är tekniskt möjligt att få den information du själv har lämnat till Wesslau Söderqvist Advokatbyrå överförd till dig själv eller en annan aktör (s.k. portabilitet av dina personuppgifter).

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga:

Enligt lag är vi även skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter som t ex Kronofogdemyndigheten.

Personuppgiftsbiträden:

Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

 

Behandling av personuppgifter utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa fall behandlas i land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kommer även då att behandlas med adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vi tar dataskydd på stort allvar och värnar om dina rättigheter. Vi tar gärna emot dina frågor om hantering av personuppgifter.

E-post: dataskydd@wsa.se

Telefonnummer: 08-407 88 00

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.