Miljöpolicy

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå tillhandahåller såväl nationella som internationella företag och organisationer juridiskt biträde inom affärsjuridiska ämnesområden. Samtliga kontor arbetar efter en gemensam miljöpolicy.

Vi ska sträva efter att utföra vårt arbete, utnyttja våra lokaler, köpa in vårt material och välja våra leverantörer på ett miljömedvetet sätt, så att vi i förlängningen minskar vår resursanvändning och bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi ska även verka för att förebygga föroreningar i det interna arbetet.

Vi ska i möjligaste mån väga in miljöhänsyn i alla beslut vi fattar. Följande områden har valts ut och prioriteras särskilt:

Minskning av koldioxidutsläpp genom miljömedvetna val vid tjänsteresor samt, om möjligt, utnyttja videokonferensutrustningen istället för att resa.
Miljömedvetna val av leverantörer vid inköp.
Minskning av energiförbrukningen i våra lokaler.
Minskning av pappersförbrukning.
Miljöarbetet ska vara konstruktivt, lönsamt och roligt. Genom att se till att alla är delaktiga i miljöarbetet ska vi uppnå ett engagemang bland byråns medarbetare. Alla nyanställda ska genomgå en grundläggande miljöutbildning.

Våra klienter ska ha kännedom om att vi är en byrå som värnar om miljön.

Vi ska efterleva de lagar och krav som gäller avseende miljöfrågor.

Det interna miljöarbetet ska utvärderas och revideras kontinuerligt.

Vi ska genom kontinuerlig diskussion och informationsutbyte verka för att advokatbyråns medarbetare även som privatpersoner tar ett ökat ansvar för miljön.

Helsingborg den 1 juli 2016
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Peter Thörnwall
Styrelseordförande