Skärpta krav vid konsumentmarknadsföring – Från den 1 september 2022

Bakgrund och syfte till ändringarna

Riksdagen har antagit regeringens förslag om skärpta krav vid konsumentmarknadsföring. I propositionen 2021/22:174 ”Ett moderniserat konsumentskydd” föreslog regeringen flera lagändringar för att anpassa konsumentskyddet till den ökade digitaliseringen och de krav som ställs inom EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler.

Ändringarna är avsedda att skapa en ökad transparens genom nya bestämmelser i bland annat prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen. De nya reglerna ska underlätta för konsumenter att kunna fatta ett välinformerat köpbeslut.

Ökad transparens

Kraven på transparens skärps – till exempel vad gäller prissänkningar, produktrankning och recensioner.

  • Prissänkningar

Om priset på en produkt sänks, ska information om det pris som gällde före sänkningen anges. För att få göra reklam för en prissänkning, måste man ange det lägsta priset som tillämpats i 30 dagar före prissänkningen. Några undantag gäller, men syftet är att förhindra priskampanjer som inte baseras på verkliga prissänkningar och hänvisar till ordinarie priser som aldrig tillämpats i verkligheten.

  • Recensioner

Om näringsidkare möjliggör för kunder att recensera produkter, måste de informera om ifall, och hur, de säkerställer att recensionerna kommer från kunder som faktiskt har använt eller köpt produkterna. Nya punkter angående recensioner införs också i den så kallade ”svarta listan” över affärsmetoder som under alla omständigheter ska anses otillbörliga. Till exempel svartlistas som otillbörligt att ge annan i uppdrag att lägga ut falska konsumentrecensioner eller att ge en vilseledande bild av rekommendationer på sociala medier för att göra reklam för produkter.

  • Rankning

Om produkter från flera olika näringsidkare erbjuds på en webbplats, måste de kriterier som avgör rankningen av produkterna redovisas tydligt för kunderna. Rankningen av varor och tjänster kan göras utifrån olika kriterier, till exempel pris, datumet när ett erbjudande presenterades första gången, värderingar av en produkt eller produktens popularitet. Det kan också vara så att en näringsidkare betalar för att få en högre rankning av sina produkter. Informationen ska lämnas i ett särskilt avsnitt i onlinegränssnittet och vara direkt och lätt tillgänglig från den plats där sökresultaten presenteras. Det blir även otillbörligt enligt den så kallade ”svarta listan” att tillhandahålla sökresultat som svar på en konsuments sökning på internet utan att, om det gäller betald reklam eller betalning skett för att få högre rankning av produkter, i sökresultaten tydligt informera om detta.

Skärpta påföljder vid överträdelser av marknadsföringsrättsliga regler

För att öka incitamentet för näringsidkare att se till att deras marknadsföring följer tillämplig lag kommer tillämpningsområdet för marknadsstörningsavgiften att utvidgas.

Marknadsstörningsavgiften är idag begränsad att kunna utdömas endast i vissa situationer, men i och med ändringarna kommer näringsidkare att kunna drabbas av avgiften vid alla typer av överträdelser av marknadsföringslagstiftningen.

En till nyhet är att marknadsstörningsavgiftens maxbelopp ökas från nuvarande tio (10) miljoner kronor till att istället kunna uppgå till fyra (4) procent av näringsidkarens omsättning. Omsättningen bestäms antingen utifrån räkenskapsåret innan överträdelsen upphörde, eller, om den inte upphört, när näringsidkaren delgavs stämningsansökan.

Tanken är att sanktionsavgifterna ska kunna bestämmas till betydande belopp i de enskilda fallen och därigenom förstärka regelefterlevnaden från annonsörers sida.

När träder ändringarna i kraft?

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2022.

Om ni har frågor om ändringarna eller vill ha hjälp med att se över att er verksamhet är anpassad för de nya reglerna är ni välkomna att kontakta oss!


Anna Asp
+46 (0)73-561 49 24
anna.asp@wsa.se


Patricia Jonsell
+46 (0)76-626 29 95
patricia.jonsell@wsa.se


Henning Albertsson
+46 (0)70-257 63 66
henning.albertsson@wsa.se


Sebastian Thelén
+46 (0)73-719 48 91
sebastian.thelen@wsa.se