Tingsrätten fastställer Cofa Plastic Aktiebolags förslag till ackord

Tingsrätten fastställer Cofa Plastic Aktiebolags förslag till ackord

Efter förhandling om offentligt ackord vid Södertörns tingsrätt den 10 maj 2021 fastställer tingsrätten bolagets förslag till ackord.

Cofa Plastics AB är ett helägt dotterbolag i Oboya-koncernen som är en internationell koncern med verksamhet inom tillverkning, distribution och försäljning av produkter till odlingsindustrin, hemmaodling och inomhusmiljö.

Vid omröstning i Södertörns tingsrätt röstade samtliga närvarande fordringsägare för ackordet. Ackordsförslaget innebär att samtliga av Bolagets fordringsägare erhåller 50% av totala fordran, resterande 50% avskrivs. Ackordet kommer att utbetalas 31 augusti 2021 med 25% av fordran och resterande inom 12 månader från det att ackordet vinner laga kraft den 1 juni 2021.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrås team bestod av Martin Bergander som rekonstruktör med biträde av Oscar Creutz, Peter Algar, Åsa Friman och Yvonne Eliasson m.fl.