Vart har konkurserna tagit vägen? – Om nya regler för en effektivare konkurshantering

scrabble

Har du märkt att det efter den 1 juli 2021 inte längre finns några kungörelser om konkurser i din dagstidning? Under sommaren har det nämligen skett ändringar i konkurslagen för att effektivisera och modernisera konkurshanteringen. Nedan informerar vi om de förändringar som kan vara bra att ha koll på som konkursborgenär.

Efter den 1 juli 2021 ska kungörelser i konkurser endast göras i Post- och inrikes tidningar om det inte finns särskilda skäl för att även kungöra på annat sätt. Anledningen till detta är att lagstiftaren vill modernisera kungörelserna i konkurser och anpassa dem till de tekniska förutsättningar som finns idag och minska tingsrätternas kostnader för kungörelser i konkurser med ca 99 %. Vill en enskild person ta del av kungörelser av och i konkurser publiceras de dagligen på Bolagsverkets hemsida poit.bolagsverket.se.

Andra moderniseringar sedan den 1 juli 2021 är att en konkursansökan kan lämnas i digital form och att kravet på att bevakningar och anmärkningar ska vara egenhändigt undertecknade tagits bort. Konkursansökan ska dock vara undertecknad med en avancerad elektronisk underskrift till exempel Bank-ID.

En annan stor förändring är att de tidigare obligatoriska edgångssammanträdena vid tingsrätten sedan den 1 juli 2021 har ersatts av boupptecknings­sammanträden på advokatbyråns kontor. Den borgenär som ansökt om konkurs kommer att erhålla kallelse till sammanträdet. Efter sammanträdet kommer samtliga kända borgenärer erhålla en underrättelse från advokatbyrån om utdelningsprognosen.  Konkursförvaltaren har även fortsättningsvis, vid särskilda situationer, möjlighet att begära att konkursgäldenären avlägger ed vid tingsrätten, varvid tingsrätten kommer att kalla till ett sådant.

Som en av landets största aktörer inom kredit och obeståndsfrågor har vi erfarenhet av alla branscher och tillgång till ett brett nätverk av de andra kompetenser som behövs för att ditt företag ska nå era specifika mål. Behöver du rådgivning eller hjälp, tveka inte att höra av dig till någon i obeståndsgruppen.