Wesslau Söderqvist Advokatbyrå – Sammanfattning avseende Covid-19

Ekonomiskt stöd vid korttidspermittering

Stödet från Tillväxtverket kommer att finnas tillgängligt att söka den 7 april och kan tillämpas retroaktivt från den 16 mars 2020. Stöd beviljas för som längst en sexmånadersperiod. En förlängning på ytterligare tre månader är möjlig för den som då kan visa att de ekonomiska svårigheterna kvarstår, men samtidigt kan visa att svårigheterna ”troligen” inte kommer att kvarstå efter förlängningsperioden. En ansökan om förlängning måste komma in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från att sexmånadersperioden inletts.

Tillväxtverket har tagit fram ett förslag till avtalsmall för de bolag som saknar lokala kollektivavtal och därmed behöver ingå avtal om korrtidspermittering med minst 70 procent av arbetstagarna vid driftsenheten (dvs. varje sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. enskild fabrik, butik, restaurang). Tillväxtverket har klargjort att den arbetstidsminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten, dvs. något av 20, 40 eller 60%.

Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
Stödet gäller för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. (En enskild firmas eventuella andra anställda kan dock fortfarande omfattas.) En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.

Sannolikt kommer arbetsgivaren behöva visa att den först har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader – t.ex. uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. Det är inte bekant om ett formenligt varsel först krävs, men sett till Arbetsförmedlingens varselstatistik synes de stora aviserade korttidspermitteringarna inte ha föregåtts av sådant.

Hur kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen ser ut exemplifieras på Regeringens webbplats https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/.

Diverse skatterelaterat

Anstånd med inbetalning av skatt m.m.

Diskussion fortgår om vilken effektiv räntekostnad ett anstånd påförs där Skatteverket redovisar en lägre sådan än vad som presenterats tidigare. Klart synes i vart fall att befintlig möjlighet att begära anstånd med inbetalning av skatt, arbetsgivaravgifter och moms utvidgas den 7 april. Av störst praktiskt intresse är möjligheten att söka anstånd för redan inbetalda perioder januari till mars med följd att dessa i så fall krediteras skattekontot som en återbetalning dit.

Anstånd söks via skatteverkets blankett SKV 4305.

Se över debiterad preliminärskatt

Glöm inte möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt. Skatteverket påminner om att det kan det finnas anledning att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration vid plötsligt ändrade ekonomiska förhållanden. I positiv anda framhålls att en sådan ändring alltid kan ändras igen senare.

Möjligheter för kommersiella fastighetsägare

För andra fastigheter än småhus aktualiseras fastighetsskatt kopplat till taxeringsvärdet. I de fall historiska taxeringsvärden är för höga finns möjlighet att få dessa omprövade och få återbetalning av erlagd fastighetsskatt. Det finns även anledning att se över klassificeringen av anskaffningsutgifter för byggnader och andra anläggningstillgångar för att justera värdeminskningsavdrag i förhållande till kostnadsföring av investeringar. Se tips i detta avseende från skatterådgivarna Svalner.

Byråanstånd för inkomstdeklaration

Alla deklarationer med byråanstånd kan enligt beslut från Skatteverket lämnas senast den 15 juni 2020 såväl på papper som digitalt.

Sjuklöneansvaret övertas helt april – maj 2020

Staten tar från 1 april tillfälligt över sjuklöneansvaret för dag 1-14 under arbetstagares frånfälle pga. sjukdom. Kravet på karensdag och på sjukintyg från den åttonde sjukdomsdagen har redan tagits bort. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Lättnader för offentliga aktörer att ge ekonomiska fördelar

Även i de fall ett offentligt kontrollerat organ som ett statligt eller kommunalt bolag förhandlingsvis kan tänka sig ge en privat aktör en ekonomisk fördel, som en räntefri betalningsfrist, garantier, borgen eller genom en konkret prestation av ekonomiskt värde, så uppkommer fråga om detta utgör ett otillåtet statsstöd enligt EU-reglerna. EU-kommissionen har nu den 19 mars i reglerna om stöd med mindre belopp höjt taket för tillåtet statsstöd från 200 000 euro under en treårsperiod till en mottagare till 800 000 euro. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda och får undersökas i det enskilda fallet, men reflexmässiga svar om hinder mot att hjälpa pga statsstödsreglerna bör ifrågasättas när det handlar om denna beloppsnivå. Det kan även finnas andra möjligheter att ge tillåtet statsstöd.

Utökade låne- och garantimöjligheter

Axplock av åtgärder som ska underlätta företagens möjligheter till finansiering.

  • Riksbanken har beslutat att mellan den 27 mars och den 17 april 2020, vid fyra tillfällen, erbjuda sammanlagt 400 miljarder svenska kronor i lån till bankerna i syfte att öka deras utlåning till företag. Detta sker inom ramen för programmet för företagsutlåning via penningpolitiska motparter som Riksbanken annonserade den 13 mars 2020. Dessa lån ges till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent, och löper under 2 år. För att säkerställa att de lån som Riksbanken tilldelar bankerna kommer företagen tillgodo, kommer Riksbanken löpande att följa upp bankernas utlåning till icke-finansiella företag.
  • Almi Företagspartner (Almi) får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Almi håller på att ta fram särskilt anpassade låneformer. Än så länge gäller Almis normala lån och lånevillkor.
  • Statliga bolaget Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor. ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Dessa åtgärder innebär att SEK ges ytterligare förutsättningar att möta exportindustrins ökade efterfrågan på krediter.
  • Exportkreditnämndens (EKN) utökar sina kreditgarantier till totalt 500 miljarder kronor och minskar bankers självrisk, vilket ger nya och förbättrade lånemöjligheter för företag. En ny garanti för snabbare och säkrare betalning till svenska exportföretag införs också. Det gäller små- och medelstora exportföretag, större exportföretag samt deras underleverantörer.
  • Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd. Pengarna kommer att fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet. Medlen till kulturen, 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Organisationsform ska inte spela någon roll för att kunna få stöd och även mindre evenemang ska kunna erhålla stöd. Statliga institutioner omfattas inte men deras situation följs noga. Medlen till idrotten, 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det kommer gå till föreningar som organiserar idrottsevenemang, så som större cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå.
  • Riksgäldskontoret får i uppdrag att vidta förberedelser för att ställa ut kreditgarantier under 2020 till ett 20-tal flygföretag som har svenskt tillstånd för kommersiell verksamhet inom luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige – utöver SAS således ytterligare några bolag med reguljär linjefart men i övrigt främst ambulansflyg eller helikopterverksamhet. Motsvarande möjligheter ges för sjöfartsnäringen genom att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas.

Kollektivavtalsförhandlingarna pausas tills i höst

Industrins parter har den 20 mars lämnat besked om att kollektivavtalsförhandlingarna om ”märket” ajourneras till oktober. Det normerande ”märket” från industrins förhandlingar som skulle ha satts den 31 mars sätts nu senast den 31 oktober. Beskedet innebär att industrins nuvarande villkor och löner i centrala avtal fortsätter att gälla i ytterligare sju månader. Eftersom det i det förlängda industriavtalet inte finns några lönehöjningar under 2020 ”fryses” lönerna till den 31 oktober.


Undantag från förordningen om kör- och vilotider

Transportstyrelsen har medgett undantag från förordningen om kör- och vilotider under 30 dagar. Det gäller reglerna om nattarbete, maximal arbetstid per vecka samt genomsnittlig sammanlagd arbetstid. Kravet på att ta rast kvarstår oförändrat. En kopia på transportstyrelsens beslut måste skrivas ut, tas med och kunna visas upp av den som åberopar undantaget.