Wesslau Söderqvist Advokatbyrå vinner upphandlingsmål i Högsta Förvaltningsdomstolen

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Jönköping har företrätt en upphandlande myndighet som förkastat en leverantör på grund av att leverantören inte hade uppfyllt ett visst obligatoriskt krav. Leverantören har sedan begärt att upphandlingen ska göras om med hänvisning till brister i utformningen av ett annat obligatoriskt krav. En förutsättning för att en upphandling ska göras om är att den som begärt överprövning av upphandlingen lidit eller riskerat att lida skada. Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt avgörande konstaterat att en leverantör vars anbud rätteligen har förkastats av den upphandlade myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav inte kan anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav.

För mer information eller övriga upphandlingsrättsliga frågor är du välkommen att kontakta Pernilla Larsson eller Björn Lind.


Pernilla Larsson
+46 (0)70-635 22 52
pernilla.larsson@wsa.se


Björn Lind
+46 (0)73-020 65 68
bjorn.lind@wsa.se