Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats och det är av stor vikt att arbetsgivaren identifierar risker i arbetsmiljön, planerar och åtgärdar risker samt kontrollerar och följer upp arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på grund av sitt arbete.

Den 1 januari 2025 får Arbetsmiljöverkets föreskrifter en ny struktur. De nuvarande 67 föreskrifterna har bearbetats och sorterats in i 15 nya föreskriftshäften. De nya föreskrifterna har delats in i tre kategorier:

  • grundläggande regler
  • övriga regler, och
  • produktregler.

I de grundläggande reglerna anges bland annat vilka skyldigheter en arbetsgivare har oavsett verksamhet. Här återfinns bland annat regler om organisatorisk och social arbetsmiljö samt nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Under kategorin ”Övriga regler” finns exempelvis föreskrifter om risker i arbetsmiljön, utformning av arbetsplatser och medicinska kontroller i arbetslivet. I den sista kategorin återfinns produktregler som innehåller krav på produkter.

Reglerna är i stort sett detsamma, vilket innebär att krav- och skyddsnivåer för såväl arbetstagare som arbetsgivare kvarstår. Reglerna bygger i stort på EU-direktiv, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.

I samband med arbetsmiljöverkets översyn och denna nya regelstruktur har myndigheten tagit fram nya föreskrifter avseende ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)”. Syftet med dessa föreskrifter är att vid planeringen, projekteringen och samordningen av byggnads- eller anläggningsarbeten förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. I de nya föreskrifterna förtydligas vem som ska göra vad och i vilket skede olika åtgärder ska vidtas.

De nya föreskrifterna finns redan nu tillgängliga på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kontakta oss

Har du frågor om arbetsmiljö i stort eller frågor om det nya regelverket är du varmt välkommen att kontakta oss.


Charlotte Helsing
+46 (0)70-719 29 12
charlotte.helsing@wsa.se


Jens Gentzel
+46 (0)70-461 71 44
jens.gentzel@wsa.se