CSDDD och CSRD – Nya krav på företags hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering

EU har som mål att år 2050 bli den första klimatneutrala kontinenten. För att nå detta mål behöver ett omfattande arbete genomföras och omfattande krav behöver ställas på företags arbete med hållbarhet, mänskliga rättigheter och miljö. Mot bakgrund av EU:s mål ökar lagstiftning kopplat till mänskliga rättigheter, miljö och hållbarhet i en stadig takt. Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är två nu aktuella direktiv.

CSDDD innebär omfattande krav på att företag ska utföra en due diligence för att identifiera, hantera och redovisa risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i företagets värdekedjor. CSRD är ett direktiv som rör ett utökat krav på hållbarhetsrapportering. Nedan redovisar WSA kortfattat vad direktiven innebär och vilka krav som kommer att ställas på företag.

Vad innebär CSDDD?

Den 14 december 2023 nådde EU en politisk överenskommelse avseende EU:s Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

CSDDD uppställer krav på stora företag att identifiera, hantera och redovisa risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i företagets värdekedjor.

Direktivet innebär att företag ska genomföra en due diligence (tillbörlig aktsamhet) för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för företags faktiska och potentiella negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Enligt direktivet har företaget krav på att:

  • integrera tillbörlig aktsamhet i sina policys
  • identifiera faktisk eller potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljön
  • vidta skyddsåtgärder i syfte att förhindra och/eller reducera eventuell påverkan
  • periodisk utvärdering
  • klagomålsförfarande
  • kommunicering av företagets arbete

Utöver ovanstående ska företagen även ta fram en klimatomställningsplan.

Vilka företag omfattas?

Företag som har fler än 500 anställda och en global omsättning på 150 miljoner Euro omfattas av direktivet. Vidare omfattas företag som har över 250 anställda och en global nettoomsättning på 40 miljoner Euro varav minst 20 miljoner Euro genereras från en högriskbransch. Högriskbranscher har i förslaget definierats som textil, kläder och skor, jordbruk, skogsbruk, fiske, livsmedel, jordbruksråvaror, mineraler och bygg.

Granskning och tillsyn

En tillsynsmyndighet kommer att utses för att tillse att företagen efterlever den nya regleringen. Företag som inte uppfyller kraven komma att riskera böter upp till 5 % av företagets globala nettoomsättning.

Ikraftträdande

Det slutliga lagförslaget väntas komma i början av år 2024. Efter att direktivet antagits har medlemsländerna två år på sig att införliva det nya direktivet i svensk lag.

Vad innebär CSRD?

EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett direktiv som är en del av EU:s gröna giv. Direktivet syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan företag och på så sätt styra kapital och investeringar till hållbara sådana. Hållbarhetsrapporten ska innehålla uppgifter som rör miljö och klimat, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption och mutor. Hållbarhetsrapporten ska avse hela företagets värdekedja, det vill säga leverantörer, kunder och andra parter. I hållbarhetsrapporten ska även en så kallad dubbel väsentlighetsanalys göras, vilket innebär att företaget ska lämna den information som krävs för att förstå hur företaget påverkar hållbarhetsfrågor och även hur företagets utveckling, resultat och ställning påverkas av hållbarhetsfrågor.

EU har tagit fram 12 stycken standarder (European Sustainability Reporting Standards (ESRS)) för vad hållbarhetsrapporten ska innehålla, det rör sig om områdena miljö, socialt ansvar och styrning (förkortas ESG: environmental, social, governance). På sikt kommer vägledning för vilken information och upplysning som företag ska lämna i rapporten att tas fram.

Det nya EU-direktivet ersätter tidigare gällande Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

Vilka företag omfattas?

Kraven på hållbarhetsrapportering kommer att börja gälla successivt för företag.

Räkenskapsåret 2024 (rapporter som avlämnas år 2025):
För noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda som idag redan omfattas av NFRD

Räkenskapsåret 2025 (rapporter som avlämnas år 2026):
För företag som uppfyller minst två av följande kriterier.
– Över 40 miljoner euro i nettoomsättning
– Över 20 miljoner euro i balansräkning
– Över 250 anställda

Räkenskapsåret 2026 (rapporter som avlämnas år 2027):
För noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut samt vissa försäkringsföretag.

En del av förvaltarberättelsen

Hållbarhetsrapporten ska vara på svenska och ingå som en del av förvaltarberättelsen, i ett tydligt identifierbart avsnitt. Hållbarhetsrapporten ska även offentliggöras i ett elektroniskt format för att på så sätt bli sökbar för investerare och andra intressenter.

Granskning

Hållbarhetsinformationen ska granskas av en auktoriserad revisor alternativt en annan extern revisor.

Finansinspektionen ska inom ramen för sin redovisningstillsyn ha det yttersta ansvaret för övervakningen av de noterade företagens hållbarhetsrapporter.

Kan viss information utelämnas ur hållbarhetsrapporten?

Företag har möjlighet att utelämna uppgifter som rör exempelvis lansering av nya produkter, nya tillverkningsprocesser eller nya leverantörer, vilket skulle kunna påverka företaget ur ett konkurrenshänseende. Det är företagets styrelse som gör bedömningen om en uppgift kan utelämnas ur rapporten.

WSA LAW

Sammanfattningsvis kan WSA konstatera att såväl CSDDD och CSDR innebär omfattande arbete för företag, såväl små som stora företag. Små och medelstora företag kommer sannolikt att påverkas då de i många fall utgör underleverantör eller transportör till ett bolag som omfattas av de nya reglerna. Det innebär att små och medelstora företag kommer att behöva lämna upplysningar och information om hållbarhetsfrågor kopplat till sitt företag. På samma sätt kommer CSDDD bli aktuellt även för mindre bolaget. Företag bör redan nu, oavsett storlek, förbereda sig för vad CSDDD och CSDR kan innebära för sitt företag.

WSA följer utvecklingen av hållbarhetsfrågor och det nya regelverket. Har du frågor rörande hållbarhetsrapporten eller andra frågor rörande hållbarhet, mänskliga rättigheter och miljö är du välkommen att höra av dig.

 

                         
Hans Nordström                                  Charlotte Helsing
+46(0)70-861 86 21                            +46(0)70-719 29 12
hans.nordstrom@wsa.se                     charlotte.helsing@wsa.se

 

                     

Åke Lewensjö                                      Jens Henrik Tönjum
+46(0)70-939 67 44                           +46(0)70-045 74 69
ake.lewensjo@wsa.se                          jenshenrik.tonjum@wsa.se