Dags att se över säkerhetsskyddet i kommunala bolag

Vi har utifrån flera uppmärksammade händelser de senaste åren sett att verksamhetsutövare av stor betydelse för Sveriges säkerhet har haft ett eftersatt och i vissa delar svagt säkerhetsskydd. Något som bland annat berott på otillräcklig kunskap om sina egna skyddsvärden samt nedprioritering av säkerhetsfrågor. Det förändrade säkerhetsläget medför att bland annat kommunala bolag bör se över sina rutiner.

Sammanfattning

  • Ta fram en säkerhetsskyddsanalys i syfte att utreda om det kommunala bolaget bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
  • Utse en säkerhetsskyddschef och implementera skyddsåtgärder i verksamheten.
  • Följ upp, identifiera brister och förbättra säkerhetsskyddsarbetet kontinuerligt.

Vem omfattas av säkerhetsskyddslagen?

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas bestämmelserna, det kan exempelvis vara kommunala energi-, vatten, eller hamnbolag. Avgörande är om verksamheten är av betydelse för Sveriges säkerhet eller om den omfattas av ett internationellt åtagande. Det åligger verksamhetsutövaren själv att utreda om verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen genom att ta fram en säkerhetsskyddsanalys. Visar analysen att bolaget bedriver säkerhetskänslig verksamhet föreligger en skyldighet at anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Vad innebär det att omfattas av säkerhetsskyddslagen?

Utifrån säkerhetsskyddsanalysen ska verksamhetsutövaren noga ta fram ett säkerhetsskydd där olika säkerhetsskyddsåtgärder samverkar. Sedan 2021 års lagändring ska även en säkerhetsskyddschef utpekas som har en mer framträdande roll.

Säkerhetsskyddslagens (2018:586) syfte är att säkerställa skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terrorism och andra former av brott som kan hota verksamheten. En verksamhetsutövare som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska bland annat vidta skyddsåtgärder för att förebygga att säkerhetsklassificerade uppgifter röjs, att obehöriga personer får tillträde till områden där säkerhetsklassificerade uppgifter finns eller där sådan verksamhet bedrivs, samt att obehöriga personer arbetar med säkerhetskänslig verksamhet.

Exempelvis innebär ovan skyddsåtgärder att en säkerhetsprövning ska utföras på styrelseledamöterna till de kommunala bolagen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Ett ytterligare exempel på skyddsåtgärd är att verksamhetsutövaren måste ingå säkerhetsskyddsavtal inför vissa upphandlingar om en leverantör kan tänkas få tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter eller till den säkerhetskänsliga verksamheten. En särskild säkerhetsskyddsbedömning skall utföras av verksamhetsutövaren där lämpligheten av kontraktering och liknande förfaranden skall ske i de fall säkerhetsskyddsavtal behövs.

Vilka sanktioner risker verksamhetsutövaren?

Ytterst ligger ansvaret för att lagstiftningen efterlevs på de kommunala bolagens styrelser.

Vitesföreläggande och sanktionsavgifter kan utfärdas av tillsynsmyndigheten mot den som inte följer lagstiftningens krav. Myndigheten har en undersökningsbefogenhet i dessa fall. I sammanhanget kan det nämnas att Kammarrätten i Stockholm påförde ett kommunalt bolag en sanktionsavgift om tre miljoner kr för att bolaget hade brustit i sin skyldighet at genomföra säkerhetsprövning av personal och leverantörer.

Kontakta oss

Mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget är det särskilt viktigt för kommunala bolag att dels utröna om bolaget omfattas av säkerhetsskyddslagen, dels huruvida verksamheten bedriver ett lagenligt säkerhetsskyddsarbete. WSA har stor erfarenhet av rättsområdet och kan bistå er i detta arbete.

 


Åke Lewensjö
ake.lewensjo@wsa.se
+46 (0)70-939 67 44


Hans Nordström
hans.nordstrom@wsa.se
+46 (0)70-861 86 21


Jens Henrik Tönjum
jenshenrik.tonjum@wsa.se
tel:+46 (0)70-045 74 69