Förändringar i EU:s handel med utsläppsrätter

Stora förändringar väntas inom EU:s handel med utsläppsrätter. Enligt nya lagförslag kommer både utsläppstaket och antalet utsläppsrätter sänkas, samt de fria utsläppsrätterna gradvis fasas ut. Här får du en översikt över lagförslagen och hur de kan påverka dig som företag.

EU har satt ett tak för hur mycket koldioxid som får släppas ut av de företag som omfattas av handelssystemet. Inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) ingår hittills verksamheter inom energisektorn, industrin och flygtrafik.

Företag tilldelas utsläppsrätter genom fri tilldelning eller genom auktion. Bolag som är i behov av fler utsläppsrätter kan köpa det från kollektivet och bolag som minskar sina utsläpp kan sälja sina. Priset per utsläppsrättighet har dock ökat markant sedan 2013, från cirka 5 € per ton till cirka 100 € per ton (februari 2023). Prisökningen kan innebära stora konsekvenser för de företag som omfattas av utsläppshandeln.

Fem nya lagförslag antagna

Efter förhandlingar fattade rådet den 25 april år 2023 beslut om att anta fem nya lagförslag, som ska göra det möjligt att genomföra EU:s klimatdelmål för år 2030. Bland annat kommer utsläppstaket och antalet utsläppsrätter för kollektivet sänkas inför nästa period.

Här är en sammanfattning av de viktigaste förändringarna inom ramen för lagförslagen.

  • Utsläppsmängden ska minskas med 62 procent till 2030, jämfört med utsläppen för år 2005.
  • Anläggningar vars utsläpp utgörs av mer än 95 procent biomassa ska inte längre omfattas av handelssystemet.
  • För verksamheter som omfattas av kommande klimattullar, importörer av bland annat järn och stål, kommer den fria tilldelningen gradvis fasas ut mellan 2026 och 2034 för att helt övergå till auktionering.
  • För att företag ska kunna få hela sin kvot av fria utsläppsrätter krävs det att dessa genomför energieffektiviseringsåtgärder. Underlåtenhet kan leda till 20 procent mindre tilldelning.
  • Sjöfarten kommer gradvis att omfattas från 2024, för att helt införlivas 2026.
  • Flygets fria tilldelning fasas ut 2026. Flygningar till och från EU undantas även fortsättningsvis, med reservation för justering från och med 2028.
  • Ett nytt separat handelssystemet (ETS-BRT) träder i kraft vid årsskiftet 2027/2028 och kommer att omfatta vägtransporter, uppvärmning av byggnader och andra mindre industrier som inte redan omfattas av Inledningsvis tilldelas fria utsläppsrättigheter, men detta övergår gradvis till ett auktioneringssystem.
  • Klimattullar upprättas för att motverka att företag som tidigare har erhållit fria utsläppsrätter flyttar utanför EU. Förordningen träder i kraft under hösten 2023 och inledningsvis införs endast en rapporteringsskyldighet.

Viktigt att göra riskanalys

Rättsakterna kommer att publiceras i EU:s officiella tidning innan de träder i kraft – sannolikt hösten 2023. Naturvårdsverket har i uppdrag att föreslå författningsändringar med anledning av ovanstående lagförslag.

Då vissa ändringar (förordningar) träder i kraft ganska omgående rekommenderar vi på WSA att berörda företag analyserar vilka konsekvenser rättsakterna kommer att medföra. Vi hjälper självklart gärna till med denna miljörättsliga riskanalys.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Hans Nordström
Advokat | Partner
+46(0)70-861 86 21
hans.nordstrom@wsa.se

Åke Lewensjö
Advokat
+46(0)70-939 67 44
ake.lewensjo@wsa.se

Jens Henrik Tönjum
Biträdande jurist
+46(0)70-045 74 69
jenshenrik.tonjum@wsa.se