Force majeure vid störningar i energiförsörjning?

Just nu känner många av ökade energikostnader och brist i tillgång på el. Konsekvenserna är svåra att överblicka och det kan vara svårt att veta vilka åtgärder som kan eller bör vidtas. Många undrar vilka möjligheter som finns att åberopa force majeure-klausuler, eller befrielsegrunder, i avtalsförhållanden för att, om än bara tillfälligt, bli befriad från sina åtaganden. Detta beror kortfattat på hur situationen sett ut när avtalet träffats.

För att befrias från att fullgöra ett avtal eller viss avtalad prestation genom Force majeure, krävs att det har inträffat en omständighet utanför parts kontroll, som inte hade kunnat förutses vid avtalets ingående och som inte med rimliga åtgärder kan övervinnas av parten. Enligt vissa force majeure-klausuler kan befrielsegrund även åberopas om det blivit oskäligt betungande att fullgöra avtalet.

Det står parterna fritt att avtala vad som är en befrielsegrund, när en sådan ska gälla, och vad som ska hända om den åberopas. Vanliga exempel på befrielsegrunder är krig, strejk, eller naturkatastrofer. I en del Force majeure-klausuler nämns även sådant som avbrott i energitillförseln. Det är alltså själva ordalydelsen i avtalet som avgör om ett visst hinder utgör force majeure.

Man kan alltså inte som hinder åberopa något som var känt, eller kunde förutses redan innan ett avtal träffats. Störningar i energiförsörjningen kan alltså inte åberopas som force majeure i nya avtal som träffas, men kan eventuellt åberopas om man kan påvisa att avtalet träffats innan det fanns skäl att anta att störningar skulle kunna uppstå.

I dagsläget kan man i nya avtal försöka föra in en uttrycklig klausul om att leverantören är fri från ansvar om dennes prestation hindras eller blir orimligt betungande på grund av störningar i energitillförseln. Vi har lång och gedigen erfarenhet av den här sortens frågor och råder er gärna.