Har du personligt ansvar för aktiebolagets skulder?

Aktiebolagsformen har flera fördelar, där den kanske främsta är minskad risk för bolagets ägare. Utgångspunkten är att bolagets företrädare inte ansvarar för bolagets skulder – men det finns undantag som aktualiseras när bolaget hamnar i ekonomiskt trångmål. Dessa undantag är viktiga att hålla koll på löpande under verksamhetens gång, men kanske allra viktigast om bolaget är inne i en tuff ekonomisk period och företrädarna eller långivarna dvs borgenärerna överväger att försätta bolaget i konkurs.

Här följer de vanligaste orsakerna till att du får personligt betalningsansvar.

  • Avtal – den vanligaste orsaken till personligt ansvar för bolagets företrädare är borgensåtagande, alltså att du som fysisk person har åtagit sig att svara för en viss skuld som bolaget har.
  • Kapitalbrist – en styrelseledamot eller vissa andra företrädare som har anledning att misstänka att det egna kapitalet understiger det registrerade aktiekapitalet är också skyldig att vidta en rad åtgärder för att undvika personligt ansvar.
  • Skattefordringar – enligt skatteförfarandelagen är huvudregeln att bolagets styrelseledamöter gemensamt ansvarar för bolagets förfallna skatteskulder. Företrädaransvar för skattefordringar kräver uppsåt eller grov oaktsamhet – men utgångspunkten vid bedömningen är att företrädare för ett bolag har agerat grovt oaktsamt om fortsatt drift äger rum trots att förfallna skatter inte betalas.
  • Årsredovisning – Enligt årsredovisningslagen uppkommer ett personligt ansvar för bolagets styrelse och VD om bolaget inte inom 15 månader har lämnat in årsredovisningen till bolagsverket.

Undrar du om du vid konkurs kan vara personligt ansvarig för ditt bolags skulder eller hur du undviker eller minskar risken för personligt ansvar? Kontakta någon i vårt obeståndsteam för att få rådgivning