Konkursanbud- AB Husbyggarna i Kungens Kurva

AB Husbyggarna i Kungens Kurva (tidigare firma Verold AB), Konkursbolaget, försattes i konkurs den 25 mars 2019 vid Attunda tingsrätt varvid Lars Söderqvist har förordnats som konkursförvaltare. Bolagets verksamhet har bland annat bestått av att bygga privatbostäder enligt det särskilt senioranpassade boendekonceptet ”Seniorvillor.se”. Boendekonceptet innebär ett marknära boende med bekvämlighet och trygghet som är lättskött, funktionellt samt låg driftskostnad.

I Konkursbolaget fanns vid konkursutbrottet följande avtal på vilka konkursboet härmed infordrar anbud.

  1. Avtal avseende upplåtelse av immateriella rättigheter samt samarbetsavtal mellan Seniorer Hus och Hem SHH AB.
  2. Ramavtal med Hallstahammars kommun beträffande exklusiv optionsrätt att förvärva en kvarvarande tomt med byggnadsskyldighet för köparen samt skyldighet att färdigställa anläggningarna som bland annat innefattar asfalterad gata, park, parkeringar och belysning.
  3. Köpeavtal med Strängnäs kommun beträffande fastigheten Åkermönjan 1 med byggnadsskyldighet för köparen att uppföra bostäder enligt detaljplanen och intresseanmälan. Fastigheten ska avstyckas till totalt 10 stycken småhusfastigheter. Lantmäteriförrättning pågår.

Konkursboet infordrar härmed anbud på ovanstående avtal. Avtalen kan erhållas för granskning genom kontakt med undertecknad, som även besvarar frågor om Konkursbolagets verksamhet. Skriftligt anbud ska vara undertecknad tillhanda senast den 5 juni 2019 kl.12:00 och skickas antingen per e-post till anna.tornberg@wsa.se eller per brev till Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Box 7836, 103 98 Stockholm. Samtliga belopp i anbudet ska anges exklusive mervärdesskatt.

Överlåtelse av avtalen är beroende av att köparen godkänns av respektive avtalsmotpart, d.v.s. Seniorer Hus och Hem SHH AB, Hallstahammar kommun och Strängnäs kommun. Fri prövningsrätt förbehålles, liksom rätt till mellankommande försäljning under anbudsförfarandet.