Konkursvågen – Så är du förberedd

Högre räntor, elpriser, livsmedelspriser och råvarukostnader är ett faktum och det innebär stora utmaningar för många företag. Utmaningarna som i vissa fall kan och har lett till konkurs. Tillsynsmyndigheten i konkurser meddelade under juni månad att antalet konkurser under våren har överstigit föregående års siffror och de förutspår vad de kallar ett rekordår i antalet konkurser om det ansträngda läget kvarstår likt befarat.

För företagare är det i sådana här tider viktigt att vara förberedd och vaksam på olika varningssignaler för att undvika obestånd, både i det egna bolaget men även hos kunder eller leverantörer. Med obestånd menas att ett företag inte längre kan betala sina skulder och att de ekonomiska svårigheterna inte är tillfälliga. Ett företag som är på obestånd är konkursmässigt och kan försättas i konkurs.

Varningssignaler

Det finns ett antal varningssignaler som man kan hålla utkik efter för att inte överraskas av en obeståndssituation i det egna bolaget, hos leverantören eller kunden.

 • Betalningssvårigheter – Betalar inte sina skulder i tid
 • Stora kundförluster – Kanske att en stor kund gått i konkurs
 • Minskning i orderingång
 • Underskott på skattekontot
 • Är restförd hos Kronofogden för skulder
 • Upprepade och ofta förekommande betalningsförelägganden
 • Saknar likvida medel eller tillgångar vilka kan omvandlas till likvida medel
 • Uppsagd checkräkningskredit eller att banken inte ger ytterligare lån
 • Till fullo använd checkräkningskredit
 • Låga siffror gentemot branschsiffror
 • Förlust av nyckelpersoner
 • Byte av revisor
 • Byte av styrelseledamöter
 • Förbrukat aktiekapital
 • Utmätningsförsök har genomförts men utan framgång
 • Konkursansökningar finns registrerade mot företaget

När man uppmärksammar dessa varningssignaler antingen i det egna bolaget, hos en kund eller en leverantör är det viktigt att man vidtar lämpliga åtgärder. Om det gäller en kund eller leverantör kan det vara fördelaktigt att sätta upp en plan för hanteringen och kanske se över situationen närmare. Om det uppmärksammas i det egna bolaget kan det vara lämpligt att vidta åtgärder för att få en god bild av situationen, hitta lösningar för att undvika konkurs eller för att planera så att konkursen kan genomföras på bästa möjliga sätt.

Vid varningssignaler i det egna bolaget bör exempelvis följande åtgärder vidtas:

 • Ställ in betalningar – betala inga fakturor eller kostnader utan att en plan tagits fram först och kommunicerats
 • Sälj och minska varulager, maskiner och andra tillgångar
 • Driv in fordringar
 • Sälj av fakturor till factoring
 • Se över och förhandla eventuellt om avtal
 • Se över och förhandla eventuellt om leverantörskrediter
 • Se över behov av personal/bemanning och personalkostnader

Åtgärderna ovan är ett exempel på åtgärder vilka bör vidtas men vi på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har hjälpt många bolag med lämpliga åtgärder och hjälper er gärna genom att besvara eventuella frågor eller ger er nödvändig hjälp i hanteringen.

Uppmärksammas istället varningssignaler hos en kund eller leverantör finns det andra åtgärder som bör genomföras eller ses över.

Återvinningsbara transaktioner

Bland annat kan frågan om återvinningsbara transaktioner uppkomma ifall leverantören levererar eller kunden betalar er. Men vad är återvinningsbara transaktioner och vad är deras syfte? Återvinningsreglerna ger konkursförvaltaren möjligheten att få en återgång av vissa rättshandlingar som begåtts innan konkursdagen ifall de varit till skada för övriga borgenärer, t.ex. genom att gynna en av dem på de andras bekostnad.

Exempel på vad som kan känneteckna en återvinningsbar transaktion är:

 • Kvittning av skulder
 • Betalning av skuld genom kvittning eller varor
 • En större transaktion
 • Betalning av gamla skulder
 • Betalning i förtid
 • Betalning av skulder gentemot en eller flera utvalda borgenärer istället för betalning till samtliga borgenärer

Vid en konkurs är det relativt vanligt för en konkursförvaltare att framställa anspråk och då särskilt mot betalningar vilka skett inom tre månader före konkursansökan. Sådana betalningar presumeras nästintill vara återvinningsbara. Det finns dock undantag som kan motbevisa presumtionen.

Några exempel på transaktioner vilka kan undantas återvinning:

 • Transaktionen har varit helt ordinär
 • Betalningarna har skett enligt ett tidigare etablerat betalningsmönster
 • Transaktionen har skett med direkt motprestation
 • Om den som företog transaktionen inte var på obestånd vid tidpunkten för transaktionen
 • Transaktionen var av mindre belopp
 • Mottagaren hade inte kännedom om obeståndet
 • Transaktionen genomfördes inte inom lagstadgad återvinningsfrist

För att lyckas vid ett bestridande av ett återvinningskrav är det viktigt att ha en god kännedom om både partsrelationen och inom obeståndsrätten. Vi på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har goda kunskaper inom obeståndsrätten och lång erfarenhet inom återvinningsprocesser och hjälper er gärna i återvinningsfrågor.

Om ni har frågor om konkurser eller allmänt inom obeståndsrätten, tveka inte att höra av er till oss på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå!

Kontaktuppgifter till medarbetare med rätt kompetens hittar du via länken här.