Nya regler om hållbarhetsrapportering

Regeringen har föreslagit nya regler för att kunna genomföra det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Förslagen innebär nya krav på företagens hållbarhetsrapportering.

Corporate Sustainability Reporting Directive handlar om skärpta krav på företags hållbarhetsrapportering. Syftet är att ge finansmarknaderna tillgång till tillförlitlig och jämförbar information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Detta för att i sin tur styra kapital mot hållbara investeringar.

De nya reglerna ställer högre krav på informationen från de företag som omfattas. Det kan till exempel handla om den så kallade värdekedjan och utsläpp av växthusgaser. Hållbarhetsrapporten ska enligt direktivet finnas i förvaltningsberättelsen, i ett tydligt identifierbart avsnitt och ska granskas av revisor.

Kravet på att lämna en hållbarhetsrapport utvidgas till att bland annat omfatta små och medelstora företag som är börsnoterade, stora eller börsnoterade dotterföretag och vissa större filialer till tredjelandsföretag som har en betydande verksamhet inom EES.

Lagändringarna är en skärpning av befintliga regler och föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.