Nyhetsbrev – avsättning för potentiellt skadestånd och olaglig vinstutdelning

Potentiella skadestånd kan påverka en vinstutdelnings lovlighet. I ett rättsfall från Högsta domstolen (HD T 8042-21) gick ett bolag i konkurs där konkursförvaltningen uppmärksammade vinstutdelningar som hade genomförts av bolaget trots att ett potentiellt skadestånd låg för handen.

Rättsfallet väcker ett antal intressanta frågor, bland annat i vilken situation som ett bolag bör överväga att göra en avsättning för ett potentiellt skadestånd. Men också vilken betydelse en senare fastställd skadeståndsskyldighet för ett aktiebolag kan få vid bedömningen av lovligheten av en genomförd vinstutdelning.

När ska en avsättning för ett potentiellt skadestånd göras?

I årsredovisningslagen finns det ett avsättningskrav för osäkra eller ovissa skulder. Ett företag ska redovisa en avsättning om bolaget har en förpliktelse som sannolikt kommer medföra ett utflöde av resurser för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Sker en skadegörande händelse uppkommer en förpliktelse avseende skadestånd. Redan från tidpunkten för den skadegörande händelsen kan en avsättning behöva göras i företagets bokföring. Avgörande är om det är säkert eller sannolikt att företaget kommer behöva betala skadestånd. Det ska vara mer troligt att företaget ska behöva betala än att så inte ska bli fallet.

Det är inte nödvändigt att krav har framställts för att en avsättning ska ske, men det kan få betydelse för sannolikhetsbedömningen. Det kan också få betydelse hur lång tid som har förflutit utan att krav framställts samt hur den skadelidande agerat i övrigt gentemot bolaget. I det aktuella fallet ansågs parternas kontakter i frågan avgörande för bedömningen.

Ett potentiellt skadestånd påverkan på vinstutdelning

Vid vinstutdelning finns det vissa bestämmelser som behöver beaktas. Två av dessa bestämmelser är beloppsspärren samt försiktighetsregeln som innebär att en vinstutdelning inte får äga rum om det efter överföringen inte finns full täckning för bolagets bundna egna kapital eller om vinstutdelningen inte framstår som försvarlig. För att en vinstutdelning inte ska vara i strid mot bestämmelserna måste aktieägarna vid beslutet om vinstutdelning ta hänsyn till bolagets samtliga skulder.

Avsättning för ett potentiellt skadestånd behandlas som en skuld och påverkar utrymmet för vinstutdelning. Vidare bestäms utrymmet för vinstutdelning utifrån hur en korrekt balansräkning skulle ha sett ut. Utgångspunkten för om en balansräkning är korrekt är den information som fanns tillgänglig för bolaget vid tidpunkten för vinstutdelningen i fråga.

Avgörande för om ett potentiellt skadestånd påverkar möjligheten till vinstutdelning blir således om bolaget när beslut om vinstutdelning fattades hade information som innebar att en avsättning borde gjorts. Den bedömningen är emellertid inte helt enkel alla gånger.

Återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar vid otillåten vinstutdelning

Sker en vinstutdelning trots att en avsättning borde gjorts för ett potentiellt skadestånd och utrymmet för vinstutdelning därmed minskar, är de aktieägare som mottagit utdelning återbäringsskyldiga. Om skadeståndsbeloppet är av sådan storlek att utrymmet för vinstutdelning inte finns alls, ska hela beloppet återbäras.

För att återbäringsskyldigheten ska bli aktuell måste det visas att aktieägaren kände till eller utifrån omständigheterna inte kunde vara okunnig om att utdelningen var olaglig. Aktieägares delaktighet och aktivitet i bolaget påverkar bedömningen av deras vetskap om lovligheten.

Kan inte beloppet återbäras på grund av aktieägarens goda tro eller att aktieägaren saknar tillgångar kan i stället de personer som medverkat till beslutet om vinstutdelning, exempelvis styrelsen och den verkställande direktören, ansvara för återbäringen. De har ett så kallat bristtäckningsansvar. Frågan om återbäringsskyldighet samt bristtäckningsansvar kan prövas i samma mål vid tingsrätten.

Sammanfattande punkter

Det är flera aspekter som behöver beaktas vid avsättning för ett potentiellt skadestånd samt vid bedömningen om en vinstutdelning är lovlig. Det är därför viktigt att ha med sig att:

• en avsättning ska göras om det är mer troligt att företaget ska behöva betala skadestånd än att de inte behöver det,
• det är inte nödvändigt att krav har framställts för att en avsättning ska göras. Bedömningen sker utifrån parternas kontakter, tid som förflutit samt den skadelidandes agerande.
• alla potentiella skadestånd och därmed nödvändiga avsättningar ska beaktas inför en eventuell vinstutdelning för att undvika att vinstutdelningen blir olovlig,
• aktieägare kan bli återbäringsskyldig för den del av vinstutdelningen som inte var tillåten att dela ut,
• kan aktieägare inte återbära beloppet kan de som medverkat till beslutet behöva täcka bristen.

Har ni frågor med anledning av det ovanstående eller önskar hjälp med andra frågor är ni välkomna att kontakta oss här på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.