Nyhetsbrev- Finansinspektionen beslutar om varning och sanktionsavgift mot Skandia Liv

Finansinspektionen meddelade den 22 april sitt beslut att tilldela Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, härefter Skandia, en varning och en sanktionsavgift om 35 miljoner kr.

Grunden är att Skandia i januari 2017 rapporterade en ändring av solvenskapitalet till FI som Skandia Liv genomfört i slutet av 2016 och som innebar att solvenskravet sjönk. Detta genom att inte ta hänsyn till annullationer vid beräkningen av den bästa skattningen av framtida kassaflöden.

En dialog med Finansinspektionen gällande förändringen föregick under 2018 där Finansinspektionen motsatte sig Skandias förändrade beräkningsmodell och hänvisade till att det inte skulle vara förenligt med bl.a. Solvens 2 förordningen. Dialogen pågick fram till augusti 2018 då Finansinspektionen beslutade att öppna en undersökning.

Finansinspektionen konstaterar att Skandia använt ett annullationsantagande som inte är att anse som realistiskt som grund för sin beräkning av bästa skattningen och försäkringstekniska avsättningar vilket innebär att bolaget inte heller har uppfyllt kravet på en ansvarsfull beräkning enligt 5 kap. 4 § försäkringsrörelseförordningen. För att ett antagande ska anses som realistiskt ska det uppfylla kraven i artikel 22.1 i Solvens 2-förordningen.

Följden av detta är enligt Finansinspektionen att kapitalkravet för försäkringsrisker har blivit felberäknat och Finansinspektionen bedömer därför att Skandia brustit i sin regelefterlevnad. Finansinspektionen motiverar att sanktionsbeloppet bestäms ”till ett förhållandevis högt belopp” med Skandias finansiella ställning och med att överträdelserna rör centrala delar av verksamheten i ett försäkringsföretag samt har pågått under lång tid.

Advokatbyrån noterar att en väsentlig faktor tycks vara att Finansinspektionen enligt egen utsaga vid upprepade tillfällen sedan Skandias rapportering om väsentlig händelse i januari 2017 ifrågasatt hur beslutet att fastställa solvenskapitalkravet för annullationsrisk till noll överensstämmer med tillämpliga bestämmelser. Skandia har invänt bolaget uppfattat att de skulle avvakta ytterligare ändringar tills Finansinspektionen hade lämnat sin bedömning om de komplicerade metodförändringarna.

Advokatbyrån rekommenderar stor försiktighet i att vidhålla ställningstagande till vilket Finansinspektionen ställt sig kritisk och efterfråga tydlighet i den kommunikation som sker med Finansinspektionen. Advokatbyrån rekommenderar vidare att företag som omfattas, säkerställer att styrelsen besitter tillräcklig gemensam kompetens för att kunna ifrågasätta antaganden, beräkningar och risker i verksamheten.

Vid dialog med Finansinspektionen om kapitalkrav eller vid andra tillsynsåtgärder kan Advokatbyrån assistera med t.ex. rådgivning gällande hantering och utformande av svarsskrifter.