På väg att investera? Glöm inte UDI-lagen!

Lag (2023:560) om utländska direktinvesteringar innebär en betydande förstärkning av Sveriges regelverk för investeringar och innehåller regler om anmälningsplikt som gäller för både svenska och utländska bolag. Låt oss ta en lite närmare titt på vad lagen innebär och vad du som investerare ska vara uppmärksam på.

Sedan införandet av lagen (2023:560) om utländska direktinvesteringar, vilken trädde i kraft den 1 december 2023, har Sverige stärkt sitt regelverk avseende investeringar i svenska bolag. Lagen syftar till att säkerställa att investeringar som görs i Sverige är förenliga med nationella säkerhetsintressen och allmän ordning.

Innan en investering ska genomföras behöver investeraren kontrollera om investeringen är anmälningspliktig. Investeraren är nämligen skyldig att, innan investeringen genomförs, anmäla den planerade investeringen till Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) om det rör sig om skyddsvärd verksamhet. Begreppet skyddsvärd verksamhet omfattar olika typer av branscher såsom bland annat försvar, energi, teknologi och annan säkerhetskänslig verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även publicerat föreskrifter som närmare definierar verksamheter som omfattas av anmälningsplikten. Exempelvis omfattas vissa verksamheter inom tillverknings-, energiförsörjnings-, bygg-, handel-, och fastighetsförvaltningsområdet.

Att lagen heter utländska direktinvesteringar kan verka något missvisande, för det är inte bara utländska bolag som är skyldiga att lämna in en anmälan till ISP. Även svenska bolag som har för avsikt att direkt eller indirekt investera i skyddsvärd verksamhet omfattas av anmälningsskyldigheten.

När anmälan lämnats in och är komplett, har ISP 25 arbetsdagar på sig att fatta beslut om att lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning. Om ISP väljer att inleda en granskning har ISP tre månader, alternativt sex månader om det finns särskilda skäl, på sig att fatta ett beslut om att antingen förbjuda eller godkänna investeringen.

Att agera i strid med lagen, till exempel att inte uppfylla anmälningsskyldigheten eller genomföra investeringen innan beslut erhållits från ISP, kan innebära att ISP beslutar att ta ut en sanktionsavgift. Om sanktionsavgift tas ut ska den bestämmas till lägst 25 000 kronor och högst 100 miljoner kronor.

Kontakta oss

Står ni inför en stundande investering och funderar på om den kan vara anmälningspliktig, eller behöver ni hjälp med investeringen i övrigt? Vi har erfarenhet av att framgångsrikt bistå klienter i anmälningsprocessen och genomförande av olika typer av investeringar och förvärv. Tveka inte på att kontakta oss, så hjälper vi er gärna.

 

Julia Platenik
+46 (0)70-516 93 87
julia.platenik@wsa.se

Michael Wiik
+46 (0)70-230 29 35
michael.wiik@wsa.se

Jens Gentzel
+46 (0)70-461 71 44
jens.gentzel@wsa.se