Syndikering som investeringsform

Vad innebär syndikering när du vill investera i andra bolag?

Är du intresserad av att investera i onoterade bolag men saknar erfarenheten från sådana investeringar, rätt kontakter eller en storlek på kapital som ger tillgång till de mer intressanta bolagen? I sådana fall kan syndikering vara en möjlig väg för dig.

Termen ”syndikering” kan användas i flera sammanhang men i vårt fall pratar vi om syndikering som investeringsform. Det innebär att flera investerare går samman för att gemensamt investera i ett bolag eller projekt. Med syndikering kan gruppen investerarare samla sitt kapital, dela risk, samordna kompetens och möjliggöra större investeringar samt investeringar i intressanta bolag. Nedan redogör våra experter i korthet kring några av de vanligaste frågorna och fallgroparna när det kommer till syndikering som investeringsform.

Några viktiga aspekter och fördelar med investeringssyndikering:

  • Att gå samman med andra investerare möjliggör ofta ett större kapital än vad en individuell investerare kan bidra med. Detta kan vara väldigt användbart för att exempelvis finansiera stora och kapitalkrävande projekt men också för att få tillgång till de mer attraktiva bolagen.
  • Genom att sprida riskerna på flera investerare minskar riskerna för varje individuell investerare. Alla investerare inom syndikeringen kan gemensamt bidra och balansera resultatet.
  • Med investerare inom olika kompetensområden kan olika perspektiv, erfarenheter och expertis nyttjas. Det ökar också tillgången till resurser som kapitalförvaltning, affärsnätverk och branschkunskap.
  • Syndikerade investeringar öppnar dörrar till större och mer komplexa affärsmöjligheter som annars inte skulle vara möjliga att genomföra på egen hand.
  • Investerarna kan diversifiera sina portföljer genom att inkludera olika typer av tillgångar och branscher. Detta kan minska riskerna och öka möjligheterna till god avkastning.

Utmaningar:

  • Syndikering kräver tydlighet kring roller och ansvar inom gruppen av investerare. Exempelvis bör man på förhand komma överens om hur behållningen från en Exit ska fördelas. Om det saknas tydliga riktlinjer och avtal uppstår det lätt missförstånd och konflikter.
  • Syndikering innebär samarbete och gemensamt beslutsfattande. Det är därför viktigt att överväga om det ska krävasenighet i beslut och val av strategi.
  • Det finns tyvärr alltid en risk att någon inte agerar ansvarsfullt eller att det förekommer oegentligheter. Därför är det viktigt att utvärdera de andra investerarna och strukturen på investeringen innan du deltar. Genom att avtala om vilken information och vilket under som varje investerare ska få, och med vilken frekvens, kan man enkelt undvika misstroende och diskussioner.
  • För att hantera riskerna i den enskilda investeringen är det viktigt att genomföra en företagsbesiktning (Due diligence). Detta innefattar bland annat att samla in och analysera data och annat underlag rörande kommande investering.

Kommunikation och samarbete mellan investerarna är avgörande för att säkerställa tydlighet kring mål, ansvarsfördelning och beslutsfattande. För att undvika de vanligaste fallgroparna är vår rekommendation att se till att ha tydliga avtal för att reglera samarbetet men även i de investeringar som gruppen genomför.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Processen att genomföra en syndikering kan vara både tidskrävande och komplex. Vårt dedikerade team av erfarna jurister finns här för att hjälpa dig genom hela processen så att du kan fokusera på din verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer!


Peter Algar
Advokat & Partner
+46(0)72-172 35 94
peter.algar@wsa.se

 

Du hittar fler kontaktuppgifter till våra medarbetare via länken här.