Din arbetsgivare i konkurs

Det kan uppstå många frågor när din arbetsgivare går i konkurs. Kanske kommer konkursen inte oväntat. Oavsett är det en situation som kan vara stressande, särskilt för dig som anställd. Vad händer nu? Får jag betalt för min innestående lön och semesterersättning? Hur mycket får jag betalt? Hur lång tid tar det? Behöver jag arbeta under konkursen?

Beslutet om konkurs fattas av tingsrätten som samtidigt utser en konkursförvaltare. Vid konkursen uppstår en ny juridisk person, konkursboet, som företräds av konkursförvaltaren. Konkursförvaltarens uppgift är att omvandla tillgångarna till pengar så att fordringsägare kan få betalt för sina fordringar. Även anställda kan ha krav på bolaget i konkurs. De anställda är då också fordringsägare i konkursen. Konkurs innebär att konkursbolaget ska avvecklas och upphöra, men konkursförvaltaren kan bedöma att det finns skäl för konkursboet att driva verksamheten vidare en kort period efter konkursbeslutet. Behöver du som anställd då arbeta för konkursboet och hur blir det med lön och andra förmåner? Du hittar svar på frågorna nedan.

Hur blir det med min lön när arbetsgivaren går i konkurs?

Konkursförvaltaren kontaktar direkt bolagets ställföreträdare och inhämtar så mycket information som möjligt, däribland om det finns anställda. Bolagets bokförare är en viktig del av informationsinhämtandet. Konkursförvaltaren behöver få tillgång till uppgifter om uppsägningstid, lön och andra anställningsvillkor. Uppgifterna behövs för beslut om anställdas rätt till lönegaranti.

Lönegarantins syfte är att skydda anställdas rätt till ersättning vid arbetsgivarens konkurs. Det är konkursförvaltaren som fattar beslut om lönegaranti – för vad, hur mycket och för vem. Det är Länsstyrelsen som betalar ut lönen till de anställda.

Krav från anställda som omfattas av lönegarantin är t ex lön, uppsägningslön, övertids-ersättning, reseersättning, semesterersättning och OB. Provanställda och vikarier omfattas av lönegarantin på samma villkor som övriga anställda. Lönegarantin är beloppsbegränsad och kan endast täcka maximalt fyra prisbasbelopp.

Det som inte täcks av lönegarantin kan dock omfattas av anställdas löneförmånsrätt vilket gäller för lön som intjänats tre månader innan konkursansökan kommer in till tingsrätten och en månad efter konkursbeslutet. Löneförmånsrätten är begränsad till tio prisbasbelopp. Om lönegarantin inte täcker hela ditt krav kan en del av ditt krav ingå i löneförmånsrätten. Det innebär att du får viss förtur till betalning. Har en anställd en lönefordran utöver tidsgränsen och beloppsgränsen omfattas detta inte av löneförmånsrätten. Kravet försvinner inte, men blir en oprioriterad fordran i konkursen.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har tillgång till programmet Lönegarantiportalen. Lönegarantiportalen ger anställda i konkursbolag möjlighet till insyn i handläggningen av lönegarantin.

Uppsägning

Oftast avser konkursförvaltaren att avveckla konkursbolagets verksamhet nästan direkt. Vid konkurs uppstår arbetsbrist. Konkursförvaltaren ska säga upp alla anställda, om de anställda inte blivit uppsagda innan konkursen. Ofta föregås detta av att informationen ges vid ett informationsmöte med arbetsgivaren och samtliga anställda. Uppsägningstiden i förhållande till rätten till lönegaranti följer av vad som anges i lagen om anställningsskydd även om det överenskommits om en annan uppsägningstid.

Kan jag bara gå hem eller vad förväntas av mig?

Om konkursförvaltaren beslutar att verksamheten ska drivas vidare har du som anställd en skyldighet att arbeta. Det kan ta någon dag för konkursförvaltaren att sätta sig in i verksamheten och fatta beslutet om att driva verksamheten vidare. Du som anställd får besked i god tid. Du ska oavsett stå till konkursförvaltarens förfogande. Denna arbetsplikt gäller endast under uppsägningstiden. Om det skulle vara aktuellt med arbete efter uppsägningstiden så måste konkursboet registrera sig som arbetsgivare och lön ska betalas av konkursboet. När du som anställd arbetsbefrias av konkursförvaltaren bör du anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivarintyg och andra tjänsteintyg

För tid före konkursen ansvarar arbetsgivaren för upprättandet av arbetsgivarintyg och andra tjänsteintyg. Det är helt enkelt för att det avser tid då arbetsgivaren fortfarande var ansvarig för bolagets verksamhet och kan intyga arbetsuppgifter och förmågor.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att hantera problem som beskrivits ovan eller har frågor är du välkommen att kontakta vårt obeståndsteam